Elicera Therapeutics emission kraftigt övertecknad

Report this content

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ELICERA THERAPEUTICS AB.     SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN. 

 

  Göteborg den 9 juni 2021 – Elicera Therapeutics AB (”Elicera” eller ”Bolaget”) meddelade i dag att Bolagets emission av units om cirka 52 MSEK inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”) tecknades till cirka 171 procent fördelat på cirka 3 600 tecknare. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från ankarinvesterare som lämnat tecknings-åtaganden. I och med den stora efterfrågan har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning om ytterligare cirka 10 MSEK. Totalt tillförs Bolaget därmed cirka 62 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner vid Nasdaq First North Growth Market är den 11 juni 2021 för aktierna och 30 juni för teckningsoptionerna, förutsatt slutligt godkänd ansökan.                                                                                          

VD Jamal El-Mosleh kommenterar:

”Vi är mycket glada och stolta över det stora intresse som Elicera har tilldragit sig och hälsar samtliga nya aktieägare varmt välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att genomföra vår utvecklingsplan och öka takten i våra olika projekt. Det finns betydande medicinska behov inom våra mycket snabbt växande kliniska områden och vi ser fram emot att kunna tillföra livsviktiga behandlingar för cancerpatienter som i många fall saknar bra alternativ.”

 

Emissionen i sammanfattning

Elicera har genomfört en emission inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Allmänheten och institutionella investerare i Sverige och utomlands erbjöds att teckna högst 6 500 000 units till ett pris om 8,00 SEK per unit, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 52 MSEK före emissionskostnader. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Teckningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 24 maj – 8 juni 2021. Likviden från Erbjudandet avses användas främst till att finansiera utvecklingen av kliniska och prekliniska studier av Bolagets fyra cancerläkemedelsprojekt.

 

Slutligt utfall

Det kraftigt övertecknade Erbjudandet innebär att samtliga 6 500 000 units emitteras, samtliga att betalas kontant. Därutöver har styrelsen beslutat att, i enlighet med villkor beskrivna i prospektet som offentliggjordes den 21 maj 2021, emittera ytterligare 1 250 000 units genom så kallad övertilldelning, mot kontant likvid. Totalt tillförs Elicera därmed cirka 62 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader. Efter registreringen av samtliga ovanstående emitterade units kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 12 032 000 till 19 782 000 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 att uppgå till 7 750 000. Aktiekapitalet i Bolaget ökar från 505 344 SEK till 830 844 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier under perioden 1 november – 30 november 2022 kommer ytterligare 3 875 000 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med 162 750 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget cirka 45 MSEK före emissionskostnader. Den totala utspädningseffekten med anledning av Erbjudandet uppgår till cirka 39 % (exklusive ev. nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1). 

 

Besked om tilldelning

Cirka 2 330 tecknare har erhållit tilldelning och kommer att meddelas om denna via sin respektive förvaltare. Aktier kommer att levereras i samband med erläggande av likvid i och med förfarandet med utlånade aktier för ändamålet. Så snart Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer nya teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto. Efter Erbjudandets genomförande kommer antalet aktieägare att uppgå till cirka 2 335.

 

Preliminär första handelsdag

Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market är preliminärt den 11 juni 2021, förutsatt slutligt godkänd ansökan. Teckningsoptionerna som vederlagsfritt ingår i de units som emitteras kommer att upptas till handel snarast efter emissionens registrering enligt senare pressmeddelande, preliminärt omkring den 30 juni.

 

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Elicera i samband med Erbjudandet och kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Elicera i samband med Erbjudandet. Aktieinvest Fondkommission AB är Emissionsinstitut och Nordnet Bank AB Selling Agent för Erbjudandet.

 

Certified Adviser

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser för den kommande noteringen på Nasdaq First North Growth Market (förutsatt godkänd ansökan). E-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08-503 000 50.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Arbetet baseras på uppmärksammad mångårig forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet och har resulterat i utvecklingen av fyra läkemedelskandidater, varav två CAR T-celler och två onkolytiska virus. Därtill har Elicera färdigutvecklat en teknologiplattform kallad iTANK som kan användas för att optimera samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. För mer information, vänligen besök www.elicera.se
 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Elicera eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. 

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och den 21 maj 2021 godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på bland annat Eliceras hemsida.

 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Eliceras aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
 

Prenumerera