Kommuniké från extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB

Report this content

Idag, den 18 mars 2021, hölls extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Nyval av Karin Hoogendoorn

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med förslaget att välja Karin Hoogendoorn till ny ledamot fram till ordinarie årsstämma.

Karin Hoogendoorn (PharmD) har nästan 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin, främst inom området ”Advanced Therapies Medicinal Products” (ATMP), monoklonala antikroppar och (viral vektorbaserade) vacciner. Karin har haft olika roller med ökat ansvar för tillverkning av läkemedel (CMC) och regulatoriska frågor från prekliniska till kommersiella faser, alltid med ett globalt fokus. Karin har arbetat för små, medelstora och stora läkemedelsföretag i Nederländerna, Schweiz, Sverige och Japan. Karin har också tillbringat lite tid i den akademiska världen inom området translationell forskning för ATMP. För närvarande har Karin en befattning som senior director CMC portfolio management på det holländska genterapiföretaget uniQure. Från 2017–2020 var Karin ledamot i styrelsen för det Lundbaserade cellterapiföretaget Idogen. För närvarande sitter Karin i den internationella rådgivningsnämnden i CAMP (Swedish Center for Advanced Medical Products). Karin har en MSc-examen i biologi och bio-farmaceutisk vetenskap från Leiden University och en PharmD-examen från Utrecht University, Nederländerna.

Styrelsearvode

Stämman beslöt att styrelsearvode skall utgå. Arvode om 10 000 SEK per månad ska utgå till styrelsens ordförande, att styrelsearvode om 7 500 SEK per månad ska utgå till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter, samt att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsesuppleanten. Styrelseledamot som erhåller ersättning av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla något arvode. Styrelsearvode ska utgå retroaktivt från och med den 1 september 2020 för styrelseledamöterna Agneta Edberg (ordförande), Christina Herder, Jan Zetterberg och Margareth Jorvid, vilket är det datum då nämnda styrelseledamöter tillträdde sina uppdrag i bolagets styrelse.

Göteborg 18 mars 2021

Elicera Therapeutics AB

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Arbetet baseras på uppmärksammad mångårig forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala Universitet och har resulterat i utvecklingen av fyra läkemedelskandidater, varav två CAR T-celler och två onkolytiska virus. Elicera har en pågående klinisk prövning vid onkolytisk behandling av neuroendokrina tumörer och avser starta en klinisk prövning vid CAR T-cellsbehandling av blodcancer under 2022. Bolaget utvecklar också nästa generations onkolytiska virus och en CAR T-cell vid behandling av solida tumörer.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Prenumerera

Dokument & länkar