• news.cision.com/
  • Elkem/
  • Elkem lämnar ett offentligt erbjudande - i enlighet med bestämmelser om budplikt # till aktieägarna i och innehavarna av

Elkem lämnar ett offentligt erbjudande - i enlighet med bestämmelser om budplikt # till aktieägarna i och innehavarna av

Report this content

PRESSMEDDELANDE, 1 AUGUSTI, 2002 Elkem lämnar ett offentligt erbjudande - i enlighet med bestämmelser om budplikt - till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner och konvertibla skuldförbindelser utgivna av Sapa Elkem ASA ("Elkem") lämnar, genom sitt helägda svenska dotterbolag Elkem Sweden AB ("Elkem Sweden"), ett offentligt erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner samt konvertibla skuldförbindelser utgivna av Sapa AB ("Sapa" eller "Bolaget"), att överlåta sina aktier respektive teckningsoptioner 1998/2004 och konvertibla skuldförbindelser 1998/2004 utgivna av Sapa till Elkem Sweden ("Erbjudandet"). Erbjudandet lämnas i enlighet med reglerna om budplikt enligt Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv ("NBKs Rekommendation"). · För varje aktie i Sapa erbjuds 175 kronor kontant. · För varje utestående teckningsoption 1998/2004 utgiven av Sapa erbjuds 52,5 kronor kontant. · För varje utestående konvertibel skuldförbindelse 1998/2004 utgiven av Sapa erbjuds 185,5 kronor kontant. · Budnivå. Sapa-aktiens kurs den 31 juli 2002 var 173 kronor. Jämfört med stängningskursen på 144 kronor den 2 januari 2002 motsvarar detta en värdeökning med 20 procent. Under samma period sjönk Affärsvärldens Generalindex med 31 procent och Affärsvärldens Verkstadsindex med 8 procent. Under perioden den 2 januari 2002 till och med den 31 juli 2002 utvecklades således Sapa-aktien bättre än Affärsvärldens Generalindex samt Affärsvärldens Verkstadsindex med motsvarande 73 procent, respektive 31 procent. Den 19 och 20 februari 2001 genomförde Elkem förvärv av aktier i Sapa, som ökade ägarandelen från 4,9 procent till 32,1 procent av rösterna och kapitalet i Sapa, till kursen 175 kronor per aktie. Jämfört med den genomsnittliga betalkursen om 146,50 kronor för Sapa-aktien under perioden 8 januari 2001 till och med 16 februari 2001, dvs de senaste 30 handelsdagarna innan förvärvet av dessa aktier genomfördes, innebar förvärvet att Elkem betalade ett pris som översteg börskursen med 19 procent. Under perioden 16 februari 2001, sista börsdagen före dessa förvärv, till och med 31 juli 2002 utvecklades Sapa-aktien bättre än Affärsvärldens Generalindex samt Affärsvärldens Verkstadsindex med motsvarande 87 procent, respektive 37 procent. Sapa-aktiens kurs den 4 juli 2002, dagen före reglerna om budplikt enligt NBKs Rekommendation blev tillämpliga för Elkem Sweden, var 170 kronor. Den genomsnittliga betalkursen för Sapa-aktien under perioden 23 maj 2002 till och med 4 juli 2002, dvs de senaste 30 handelsdagarna före dagen då reglerna om budplikt enligt NBKs Rekommendation blev tillämpliga, var 172,87 kronor. Den senaste betalkursen för Sapa-aktien den 31 juli 2002, dagen innan Erbjudandets offentliggörande, var 173 kronor. · Anmälningstid. Anmälningstiden planeras löpa från och med den 13 augusti 2002 till och med den 2 september 2002. · Nuvarande ägarandel. Elkem förvärvade den 5 juli 2002, genom Elkem Sweden, 2.606.954 aktier i Sapa, vilket motsvarar 7,1 procent av rösterna och kapitalet. Elkem Swedens innehav i Sapa ökade därmed till 15.669.132 aktier, vilket motsvarar 42,7 procent av rösterna och kapitalet. Sedan den 5 juli 2002 har Elkem Sweden förvärvat ytterligare 1.124.550 aktier i Sapa, motsvarande 3,1 procent av rösterna och kapitalet. Elkem Swedens nuvarande aktieinnehav uppgår följaktligen till 16.793.682 aktier, vilket motsvarar 45,8 procent av rösterna och kapitalet. Bakgrund och motiv till Erbjudandet Under första halvåret 2001 förvärvade Elkem 35,7( 1) ) procent av rösterna och kapitalet i Sapa som ett led i sin långsiktiga strategi att diversifiera verksamheten till områden med en högre underliggande tillväxt än för ferrolegeringar och näraliggande verksamheter som historiskt har utgjort den dominerande delen av Elkems verksamhet. Elkem ansåg att Sapa var ett attraktivt bolag tack vare sin starka historiska utveckling och de goda utsikterna för fortsatt lönsam tillväxt, och utgjorde därmed en naturlig del av Elkems expansion inom primäraluminium. Trots den negativa utvecklingen inom Sapas största marknader sedan Elkems initiala förvärv av aktier i Sapa är Elkem tillfreds med investeringen och bibehåller ambitionen att bidra till Sapas tillväxt och lönsamhet i egenskap av kontrollägare. Den 5 juli 2002 förvärvade Elkem genom Elkem Sweden ytterligare 2.606.954 aktier i Sapa, vilket motsvarar 7,1 procent av rösterna och kapitalet i Sapa. Elkems innehav uppgick därmed genom Elkem Sweden till 15.669.132 aktier, vilket motsvarar 42,7 procent av rösterna och kapitalet i Sapa. Som en följd av förvärvet uppkom budplikt enligt NBKs Rekommendation. I enlighet med denna rekommendation lämnar Elkem därmed genom Elkem Sweden Erbjudandet. Elkem har känt sig komfortabelt med det faktum att Sapa har en bred ägarkrets av svenska och internationella aktieägare och föredrar för närvarande att Sapa förblir ett noterat bolag på Stockholmsbörsen med en bred krets av svenska och internationella ägare. En hög anslutningsgrad i Erbjudandet kan dock komma att föranleda att Elkem verkar för en större styrelserepresentation i Bolaget samt överväger Sapas status som noterat bolag. Oavsett anslutningsgrad avser Elkem att bibehålla Sapa som en separat verksamhet där Sapas styrelse och ledning har fullt ansvar för den dagliga affärsverksamheten inom Sapas fastlagda strategi. "Elkem är nöjd med Sapas finansiella och strategiska utveckling sedan förvärvet av vår 35,7-procentiga ägarandel och vi önskar delta i och bidra till Sapas tillväxt och lönsamhet.", säger Ole Enger, verkställande direktör i Elkem ASA. Erbjudandet Elkem Sweden erbjuder 175 kronor kontant för varje aktie i Sapa, vilket motsvarar det högsta priset som Elkem Sweden erlagt för förvärv av aktier i Sapa. Vidare erbjuder Elkem Sweden innehavarna av teckningsoptioner 1998/2004 utgivna av Sapa att överlåta sina optioner för 52,5 kronor kontant per teckningsoption samt innehavarna av konvertibla skuldförbindelser 1998/2004 utgivna av Sapa att överlåta sina konvertibla skuldförbindelser för 185,5 kronor kontant per konvertibel skuldförbindelse. Courtage utgår ej. Erbjudandet lämnas i enlighet med reglerna om budplikt i NBKs Rekommendation. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 3,5 miljarder kronor. Aktierna i Sapa är noterade på A-listan vid Stockholmsbörsen. Finansiering Förvärvslikviden finansieras inom en befintlig kreditram tillhandahållen av ABN Amro Bank, Svenska Handelsbanken och Den norske Bank. Villkor för Erbjudandets genomförande Erbjudandet gäller med förbehåll för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls, inklusive tillstånd från berörda konkurrensmyndigheter, på villkor som, enligt Elkems bedömning, skäligen kan accepteras av Elkem och Elkem Sweden. Elkem förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla detta villkor. Preliminär tidsplan Prospekt avseende Erbjudandet avses distribueras till Sapas aktieägare m.fl. omkring den 12 augusti 2002. Anmälningsperioden avses börja omkring den 13 augusti och sluta omkring den 2 september 2002, förutsatt att erforderliga myndighetstillstånd då erhållits. Förutsatt att anmälningsperioden slutar den 2 september 2002, avses redovisning av likvid ske med början omkring den 10 september 2002. Elkem Sweden förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden samt att senarelägga tidpunkten för likvid. Rådgivare Enskilda Securities är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare till Elkem och Elkem Sweden i samband med Erbjudandet. Oslo den 1 augusti 2002 Stockholm den 1 augusti 2002 Elkem ASA Elkem Sweden AB För ytterligare information kontakta: Ole Enger Elkem ASA telefonnummer: +47 22 45 01 82 Elkem i korthet Elkem är en av världens ledande producenter av metaller och andra material. Bolagets främsta produkter är aluminium, kiselmetall och specialmaterial såsom ferrokisel för gjuterier, kolprodukter och Microsilica. Dessutom är koncernen en betydande aktör på den nordiska energimarknaden. Elkem har produktionsanläggningar i Norge, Island, USA, Kanada, Brasilien och Kina samt ett omfattande nätverk av försäljningskontor och agenter på samtliga mest betydande Europeiska och Asiatiska marknader. Bolaget grundades 1904 och har sitt huvudkontor i Oslo. Elkem är listat på Oslo- och Frankfurtbörsen. Bolaget bedriver sin verksamhet inom aluminium genom Elkem Aluminium ANS i ett 50-50 partnerskap med Alcoa, där Elkem är managing partner. Elkem Aluminium producerar valsgöt, pressgöt och gjuterilegeringar. De mest betydande användningsområdena finns inom transport-, förpacknings- och byggnadsindustrin. Till följd av vissa moderniseringar och viss expansion som kommer vara implementerade innan utgången av år 2003, kommer Elkem Aluminium ha en total elektrolyskapacitet som uppgår till 280.000 ton per år. Elkem är världens största producent av kiselmetall med 20 procent av världsmarknaden. De största kundgrupperna finns bland företag inom kemi- och elektronikindustrin. Företag inom kemiindustrin förädlar kiselmetall från Elkem till silikoner som används inom en mängd områden, såsom tätningsmedel, kosmetika, textilier, elektriska isoleringsmaterial, medicinsk utrustning, syntetiska smörjmedel, tillsatser till bildäck och andra syntetmaterial för bilindustrin. Elektronikindustrin behöver högkvalitativ kiselmetall för att tillverka polysilikon till halvledare. Denna produktkategori hör till Elkems specialiteter. Elkem levererar även förädlad kiselmetall till aluminiumindustrin. Energidivisionen består av totalt 11 helägda och hyrda vattenkraftsverk i Norge med en sammanlagd genomsnittlig produktion om 2,85 TWh. Med omkring 2,5 procent av Norges totala kraftproduktion är Elkems kraftportfölj en av landets största. Totalt kan Elkem generera upp till 480 MW i Norge. Bolagets magasinkapacitet uppgår till 60 procent av den årliga produktionen. Därutöver genererar bolagets kraftverk i West Virginia, USA, och Chicoutimi, Canada, 550 GWh respektive 240 GWh per år. Inom övriga områden räknas Elkem till världens största producent av gjuterilegeringar, Microsilica och elektrodmassa - specialområden som är mindre cykliska. Elkem-koncernen hade under år 2001 en nettoomsättning om NOK 9.259 miljoner och ett rörelseresultat på NOK 831 miljoner. Elkems främsta verksamhetsområden - aluminium, kiselmetall och energi - stod för 87,6 procent av rörelseresultatet 2001, efter justeringar för omstruktureringar och verksamheter som ej längre finns inom koncernen. Antalet anställda per den 31 december 2001 uppgick till 3.800. This announcement does not constitute an offer or invitation to exchange or sell or an offer to exchange or purchase any securities. The Offer is not being made, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada or Japan, and it may not be accepted in or from the United States, Australia, Canada or Japan. In addition, the Offer is not directed towards any person, whose participation requires an additional prospectus, registration or other measures than those required by Swedish law. The Offer has not yet commenced. Sapa shareholders are advised to read the offer documentation because it will contain important information relating to the Offer. Statements in this announcement relating to future status or circumstances, including statements regarding future performance, growth and other trend projections and the other benefits of the Offer are forward-looking statements. These statements may generally, but not always, be identified by the use of words such as "anticipates", "intends", "expects", "believes", or similar expressions. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of Elkem, Elkem Sweden or Sapa, including the effect of changes in general economic conditions, the level of interest rates, fluctuation in demand for Sapa's products, competition, technological change, employee relations, regulations, and the potential need for increased capital expenditure (such as that resulting from increased demand, new business opportunities and deployment of new technologies) Dessa aktier har överlåtits till Elkem Sweden genom en apportemission i Elkem Sweden i september 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00090/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar