Ellevio innehar 91,8 procent av aktierna i Elverket Vallentuna och förlänger acceptfristen

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen (genom Ellevio Holding 1 AB, ”Ellevio”, med dotterbolag ”Elleviokoncernen”) ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) (”Elverket”) att överlåta samtliga aktier i Elverket till Ellevio (”Erbjudandet”). Den 21 augusti 2017 meddelade Ellevio att Erbjudandet fullföljts och att acceptperioden förlängdes för att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte hade accepterat Erbjudandet att överlåta sina aktier till Ellevio. Den förlängda acceptfristen löpte ut den 29 september 2017.

  • Aktieägare representerade 5 946 553 aktier och röster, motsvarande cirka 91,8 procent av aktierna och rösterna i Elverket, har accepterat Erbjudandet

  • Ellevio avser därmed att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet. I samband härmed avser Ellevio verka för att Elverkets aktier avnoteras från AktieTorget

  • Ellevio förlänger acceptfristen för Erbjudandet till och med den 23 oktober 2017, för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet


– Vi är mycket glada över att ha fått det stöd från aktieägarna som krävs för att slutföra förvärvet av Elverket. Vi är övertygade om att det är en bra affär för alla parter, såväl aktieägarna och medarbetarna som invånarna i Vallentuna kommun. Att budet har accepterats av mer än 90-procent av aktieägarna är en viktig milstolpe, men det återstår att omsorgsfullt slutföra förvärvet av Elverket och att se till att vi tar hand om kunder och medarbetare på allra bästa sätt. 

Ellevio gör nu en jättesatsning på tio miljarder fram till 2019, varav fem miljarder i Stockholm för att alla vi i Stockholmsregionen ska ha ett pålitligt och smart elnät även i framtiden. Vi vill självklart satsa även i Vallentuna, och som vi tidigare har sagt så kommer vi att lämna elnätspriserna oförändrade för de allra flesta i Vallentuna fram till utgången av 2019, det vill säga under hela den innevarande regleringsperioden, säger Ellevios vd Johan Lindehag.

Ellevio har per den 2 oktober 2017 förvärvat 4 793 aktier i Elverket, motsvarande cirka 0,1 procent av aktierna och rösterna i Elverket, på AktieTorget utanför Erbjudandet. Efter att den förlängda acceptfristen löpt ut innehar Ellevio därmed totalt 5 951 346 aktier i Elverket, motsvarande cirka 91,8 procent av aktierna och rösterna i Elverket. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som har accepterat Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 5 oktober 2017. Vid Erbjudandets offentliggörande ägde eller kontrollerade Ellevio inte några aktier i Elverket.

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att överlåta sina aktier till Ellevio förlängs acceptfristen för Erbjudandet till och med klockan 17.00 den 23 oktober 2017. För aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas utbetalning av vederlag ske omkring den 27 oktober 2017.

Ellevio kan komma att förvärva aktier i Elverket på marknaden under den förlängda acceptfristen, dock ej till ett pris överstigande priset i Erbjudandet (94,25 kronor).

Ellevio avser att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet. I samband härmed avser Ellevio verka för att Elverkets aktier avnoteras från AktieTorget.

Ellevio avser begära att styrelsen för Elverket sammankallar en extra bolagsstämma i Elverket för val av ny styrelse. För ytterligare information hänvisas till den kallelse som kommer att offentliggöras av Elverket.

Eftersom Erbjudandet är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter.

För information om Erbjudandet och dokument hänvisas till erbjudandehandlingen för Erbjudandet som finns tillgänglig på Ellevios hemsida (www.ellevio.se/erbjudande) och på Skandinaviska Enskilda Banken AB:s hemsida (www.sebgroup.com/prospectuses).


Ytterligare information
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonatan Björck, presschef på Ellevio, tel 072-561 54 16, epost jonatan.bjorck@ellevio.se


Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2017 kl. 08.00.


Viktigt meddelande
Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Ellevio avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Ellevios och Elverkets kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Ellevio har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.Om Ellevio
Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till 936 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster. Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden och OMERS Infrastructure.
Läs mer på ellevio.se

Taggar:

Om oss

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 960 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster.Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av den allmänna pensionsfonden Tredje AP-fonden, AP3, det kundägda företaget Folksam, den allmänna pensionsfonden Första AP-fonden, AP1 och kanadensiska Borealis Infrastructure Management som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer på ellevio.se

Prenumerera

Dokument & länkar