Ellevio innehar efter erbjudandets genomförande 92,5 procent av aktierna i Elverket Vallentuna

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen (genom Ellevio Holding 1 AB, ”Ellevio”, med dotterbolag ”Elleviokoncernen”) ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) (”Elverket”) att överlåta samtliga aktier i Elverket till Ellevio (”Erbjudandet”). Den 3 oktober 2017 meddelade Ellevio att aktieägare motsvarande cirka 91,8 procent av aktierna och rösterna i Elverket hade accepterat Erbjudandet och att acceptperioden förlängdes slutligt till den 23 oktober 2017.

Den 3 oktober 2017 innehade Ellevio 5 951 346 aktier i Elverket, motsvarande cirka 91,8 procent av aktierna och rösterna i Elverket. Under den slutligt förlängda acceptfristen har 42 399 aktier, motsvarande cirka 0,7 procent av aktierna och rösterna i Elverket, lämnats in i Erbjudandet. Ellevio har per 23 oktober 2017 förvärvat 2 136 aktier, motsvarande cirka 0,03 procent av aktierna och rösterna i Elverket, på AktieTorget utanför Erbjudandet. Per idag innehar Ellevio därmed 5 995 881 aktier i Elverket, motsvarande cirka 92,5 procent av aktierna och rösterna i Elverket.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen förväntas påbörjas omkring den 27 oktober 2017. Ellevio har beslutat att inte förlänga acceptfristen ytterligare.

Ellevio har påkallat inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet. Vidare har Elverket, på begäran av Ellevio, ansökt om att handeln i Elverkets aktie på AktieTorget ska upphöra. Sådan ansökan beviljades och sista dag för handel i Elverket-aktien på AktieTorget var den 20 oktober 2017.

För information om Erbjudandet hänvisas till erbjudandehandlingen för Erbjudandet som finns tillgänglig på Ellevios hemsida (www.ellevio.se/erbjudande) och på Skandinaviska Enskilda Banken AB:s hemsida (www.sebgroup.com/prospectuses).

Mer information och dokument om Erbjudandet finns på: www.ellevio.se/erbjudande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonatan Björck, presschef på Ellevio, tel 072-561 54 16, epost jonatan.bjorck@ellevio.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 08.15.Viktigt meddelande
Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Ellevio avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Ellevios och Elverkets kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Ellevio har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Taggar:

Om oss

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 960 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster.Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av den allmänna pensionsfonden Tredje AP-fonden, AP3, det kundägda företaget Folksam, den allmänna pensionsfonden Första AP-fonden, AP1 och kanadensiska Borealis Infrastructure Management som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer på ellevio.se

Prenumerera