Delårsrapport kv 3 2002

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002 · Nettoomsättningen uppgick till 912 mkr (1.061). · Rörelseresultatet uppgick till 5,2 mkr (-5,9). Resultatet efter finansnetto uppgick till -9,7 mkr (-25,1). · Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades kraftigt och uppgick till 62,5 mkr (32,1). · Nettolåneskulden minskade under perioden med 25 mkr. Likviditeten fortsatt god. · Fortsatt positiv utveckling inom Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik. · Låga volymer och svagt resultat inom Elektronik. · Förlust förväntas för helåret 2002. Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. Ekonomisk information 2002 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002 lämnas den 13 februari 2003. För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Claes Hansson, ekonomidirektör Telefon: 0511 - 34 53 15, 0705 - 11 78 60 Telefon: 0511 - 34 53 04, 0708 - 35 09 68 E-post: goran.brorsson@westergyllen.se E-post: claes.hansson@westergyllen.se Allmänt om verksamheten Den svaga utvecklingen för affärsområdet Elektronik har fortsatt under det tredje kvartalet. Den mycket låga efterfrågan från telekomsektorn har inneburit lägre volymer än förväntat. Resultatet inom Elektronik belastades under det första halvåret dessutom med nedskrivningar av engångskaraktär orsakade av att en kund försatts i konkurs. Utvecklingen inom koncernens övriga affärsområden, Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik, har som helhet varit positiv under perioden. Kassaflödet och likviditeten har haft en stabil utveckling under perioden. Kassaflödet efter investeringar har förbättrats väsentligt. Fakturering och resultat tredje kvartalet 2002 Koncernens nettoomsättning uppgick under det tredje kvartalet till 245 mkr (267). Rörelseresultatet uppgick till -1,3 mkr (-19,7). Resultatet efter finansnetto uppgick till -5,8 mkr (-26,7). Den minskade volymen och det svaga resultatet i kvartalet är helt hänförlig till affärsområdet Elektronik. I resultatet ingår en positiv effekt om 1,1 mkr hänförlig till aktiverade utvecklingskostnader av nya produkter. Nettoomsättningen inom Elektronik minskade till 73 mkr (111). Orsaken till den låga volymen, som blev väsentligt lägre än förväntat, var låga leveransvolymer av komponenter till mobiltelefoner. Rörelseresultatet blev svagt och uppgick till -5,8 mkr (-21,4). Nettoomsättningen inom Bygg/Miljö ökade till 127 mkr (114). Rörelseresultatet förbättrades till 2,1 mkr (0,3). Nettoomsättningen inom Verkstad/Teknik uppgick till 46 mkr (43). Rörelseresultatet uppgick till 4,6 mkr (4,1). Fakturering och resultat januari - september 2002 Westergyllens omsättning och resultat har minskat jämfört med motsvarande period förra året. Minskningen är helt hänförlig till affärsområdet Elektronik och orsakat av det kraftigt försämrade marknadsläget inom telekomsektorn. Inom övriga affärsområden, Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik, har såväl nettoomsättning som rörelseresultat ökat. Koncernens nettoomsättning uppgick till 912 mkr (1.061). Rörelseresultatet uppgick till 5,2 mkr (-5,9). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9,7 mkr (- 25,1). I resultatet ingår en positiv effekt om 5,0 mkr hänförlig till aktiverade utvecklingskostnader av nya produkter. Resultatet är belastat med nedskrivningar av engångskaraktär på 6,7 mkr (20,0). Den temporära frysning av företagsanknutna medel som Alecta har meddelat beräknas, med den information som nu finns tillgänglig, inte innebära någon resultateffekt för Westergyllen. Elektronik Affärsområdet består av Elektromekan som är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare inom elektronik. Nettoomsättningen inom Elektronik minskade till 313 mkr (502). Rörelseresultatet uppgick till -8,1 mkr (-10,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -2,6 % (-2,1). Exklusive nedskrivningar av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till -1,4 mkr (9,5) och rörelsemarginalen till -0,4 % (1,9). Marknadsläget inom telekomsektorn, som är affärsområdets enskilt största marknad, är fortfarande svagt och osäkert. Leveransnivån under det tredje kvartalet blev väsentligt lägre än förväntat. För att möta det vikande efterfrågeläget har kontinuerliga kostnads- och kapacitetsanpassningar genomförts. Under det tredje kvartalet varslades ytterligare 40 medarbetare om uppsägning. Personalreduktionen kommer att få fullt genomslag från och med årsskiftet. Bygg/Miljö Affärsområdet Bygg/Miljö består till största del av småhustillverkarna Götenehus och Sjödalshus. Nettoomsättningen inom Bygg/Miljö uppgick till 447 mkr (430). Rörelseresultatet uppgick till 8,2 mkr (4,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,8 % (1,1). Efterfrågan på nyproducerade småhus i Sverige har som helhet varit god under 2002. Under perioden januari - september 2002 har koncernens båda småhusföretag haft en högre orderingång jämfört med samma period förra året. Efterfrågan är fortfarande god i framförallt storstadsområdena och i synnerhet i Stockholmsområdet. Priserna på begagnade småhus har ökat i hela landet det senaste året och har därmed indirekt förbättrat marknaden för nyproduktion. Utöver marknadsföring av styckebyggda monteringsfärdiga småhus direkt till kund bedriver Götenehus även en omfattande projektverksamhet. Denna verksamhet består till största del av utveckling av grupphusområden som exploateras från råmark till nyckelfärdiga hus. Under året har projektportföljen utökats genom att flera avtal har träffats gällande utveckling av nya större grupphusprojekt, företrädesvis i Stockholmsområdet. Den utökade projektportföljen kommer att få genomslag i leveransvolymen de kommande sex till tolv månaderna. Verkstad/Teknik Affärsområdet Verkstad/Teknik består av Elos, Ferrocon och Fixturlaser. Nettoomsättningen inom Verkstad/Teknik ökade med 19 % och uppgick till 157 mkr (132). Rörelseresultatet förbättrades till 12,4 mkr (8,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,9 % (6,1). Ökningen av omsättning och resultat är i stort sett helt hänförlig till Elos AB som är Westergyllens finmekaniska enhet. I linje med koncernens strategi att expandera Elos verksamhet inom det medicintekniska området och för att klara en ökad orderingång har beslut fattats om att investera ytterligare 6,5 mkr i ökad produktionskapacitet. Investeringarna beräknas bli genomförda vid årsskiftet. Fixturlaser marknadsför laserbaserade mätinstrument. Som ett led i att öka sin tillväxttakt har bolaget i år ökat sina utvecklingskostnader för framtagning av nya produkter jämfört med förra året. Av årets utvecklingskostnader har 5,0 mkr aktiverats som balanserade utvecklingskostnader i enlighet med Redovisningsrådets nya rekommendation. Jämfört med samma tid förra året har de utvecklingskostnader som har belastat resultatet ökat med 1,9 mkr. Övrigt Westergyllen äger 16,2 % av aktierna i Hemapure AB, Uppsala, som är ett medicintekniskt bolag som utvecklar ett system för att på ett enkelt sätt skapa access till blodbanan vid dialys. De kliniska studier som inleddes under 2001 har fortsatt under 2002. Resultaten från hittillsvarande studierna motsvarar förväntningarna och bedöms som goda. Bolaget fortsätter nu med de kliniska prövningarna på flera dialyskliniker i landet. Investeringar Koncernens investeringar i byggnader, mark, maskiner och inventarier uppgick till 28,5 mkr (32,4). Ca 60 % av periodens investeringar avser utbyggd produktionskapacitet inom Elos AB. Finansiell ställning och likviditet Andelen eget riskbärande kapital i koncernen uppgick den 30 september 2002 till 24,6 % jämfört med 25,9 % vid årsskiftet. Soliditeten uppgick till 22,3 % (23,4). Koncernens kassaflöde har förbättrats kraftigt jämfört med förra året. Det löpande kassaflödet uppgick under de tre första kvartalen 2002 till 62,5 mkr (32,1). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 32,2 mkr (4,3). Koncernens nettolåneskuld har sedan årsskiftet minskat med 25,0 mkr och uppgick vid periodens slut till 302,1 mkr (327,1). Koncernens likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick till 99,5 mkr jämfört med 91,2 mkr vid årsskiftet. Personal Medelantalet anställda i koncernen var 732 personer jämfört med 823 vid årsskiftet. Vid periodens slut 2002-09-30 uppgick antalet anställda till 726 personer. Moderbolaget Moderbolaget handlägger förutom centrala ledningsfrågor även koncernstödjande verksamheter såsom finansiering, ekonomisk kontroll och teknisk support. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 5,6 mkr (7,9). Resultatet efter finansnetto uppgick till -7,2 mkr (-8,0). Andelen eget riskbärande kapital uppgick till 46,3 % (47,6). Soliditeten uppgick till 44,9 % (45,9). Moderbolagets likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick till 93,3 mkr jämfört med 83,2 mkr vid årsskiftet. Redovisnings- och värderingsprinciper Westergyllen tillämpar de rekommendationer från Redovisningsrådet som har trätt i kraft. Från och med den 1 januari 2002 har bland annat rekommendation RR 15 Immateriella tillgångar trätt i kraft. Under perioden januari - september 2002 har utgifter för utveckling av nya produkter om 5,0 mkr redovisats som tillgång. Övriga nya rekommendationer från Redovisningsrådet som har trätt i kraft i år har inte haft någon påverkan på koncernens resultat och ställning. Förutom tillämpningen av RR 15 har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder används i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Bedömning för 2002 Marknadsläget för affärsområdet Elektronik är fortfarande svårbedömt. Leveransvolymerna inom affärsområdena Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik bedöms i likhet med tidigare att bli goda under resten av året. I föregående delårsrapport som lämnades den 15 augusti 2002 gjordes bedömningen att resultatet efter finansnetto för helåret 2002 skulle bli positivt. Den svagare utvecklingen än förväntat inom affärsområdet Elektronik innebär nu att koncernen kommer att redovisa en förlust efter finansnetto för 2002. Götene den 24 oktober 2002 AB Westergyllen (publ) Göran Brorsson Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av AB Westergyllens revisorer.2 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01020/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar