Delårsrapport kvartal 2

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002 * Nettoomsättningen uppgick till 668 mkr (794). * Rörelseresultatet uppgick till 6,5 mkr (13,8). Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,9 mkr (1,6). * Exklusive nedskrivningar av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 13,2 mkr (13,8) och resultatet efter finansnetto till 2,8 mkr (1,6). * Ökad orderingång inom Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik. * Fortsatt osäkert marknadsläge inom Elektronik. * Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades kraftigt och uppgick till 46,1 mkr (9,4). * Nettolåneskulden minskade under perioden med 26 mkr. Likviditeten förbättrades. Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. Ekonomisk information 2002 Delårsrapport för det tredje kvartalet lämnas den 24 oktober 2002. För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Claes Hansson, ekonomidirektör Telefon: 0511 - 34 53 15, Telefon: 0511 - 34 53 04, 0705 - 11 78 60 0708 - 35 09 68 E-post: E-post: goran.brorsson@westergyllen.se claes.hansson@westergyllen.se Allmänt om verksamheten Det fortsatt svaga och osäkra marknadsläget inom telekomsektorn har kraftigt påverkat lönsamheten inom affärsområdet Elektronik. Resultatet inom affärsområdet har dessutom belastats med nedskrivningar av engångskaraktär orsakade av att en kund försatts i konkurs. Inom koncernens övriga affärsområden, Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik, har orderingången ökat under första halvåret. Beläggningen inom dessa affärsområden har varit god och har successivt ökat under året. Kassaflödet förbättrades kraftigt under perioden, vilket har resulterat i en förbättrad likviditet och en minskad nettolåneskuld. Fakturering och resultat andra kvartalet 2002 Koncernens nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 339 mkr (390). Den minskade volymen är helt hänförlig till affärsområdet Elektronik. Rörelseresultatet andra kvartalet uppgick till -0,6 mkr (7,1). Resultatet efter finansnetto uppgick till -5,1 mkr (1,2). Rörelseresultatet har belastats med nedskrivningar av lager och fordringar på ca 7 mkr på grund av att en kund inom affärsområdet Elektronik försatts i konkurs. Nettoomsättningen inom Elektronik minskade under det andra kvartalet till 106 mkr (177). Omsättningen minskade med 28 mkr jämfört med det första kvartalet på grund av lägre leveransvolymer till telekomsektorn. Rörelseresultatet uppgick till -6,0 mkr (6,8). Exklusive nedskrivningar av engångskaraktär var rörelseresultatet svagt positivt. Nettoomsättningen inom Bygg/Miljö ökade till 178 mkr (170). Rörelseresultatet förbättrades till 4,7 mkr (3,3). Nettoomsättningen inom Verkstad/Teknik uppgick till 56 mkr (45), en ökning med 24 %. Rörelseresultatet uppgick till 3,4 mkr (-0,2). Fakturering och resultat första halvåret 2002 Westergyllens omsättning och resultat har minskat jämfört med motsvarande period förra året. Minskningen är helt hänförlig till affärsområdet Elektronik och orsakat av det kraftigt försämrade marknadsläget inom telekomsektorn. Inom övriga affärsområden, Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik, har såväl nettoomsättning som rörelseresultat förbättrats. Koncernens nettoomsättning uppgick till 668 mkr (794). Rörelseresultatet uppgick till 6,5 mkr (13,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,9 mkr (1,6). Resultatet är belastat med nedskrivningar av engångskaraktär på ca 7 mkr. Exklusive engångsposter uppgick rörelseresultatet till 13,2 mkr (13,8) och resultatet efter finansnetto till 2,8 mkr (1,6). Elektronik Affärsområdet består av Elektromekan som är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare inom elektronik. Nettoomsättningen inom Elektronik minskade till 241 mkr (392). Rörelseresultatet uppgick till -2,3 mkr (10,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1,0 % (2,8). Exklusive nedskrivningar av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 4,4 mkr och rörelsemarginalen till 1,8 %. Marknadsläget inom telekomsektorn, som är affärsområdets enskilt största marknad, är svagt och osäkert. Marknaden utanför telekom har utvecklats tillfredsställande. För att möta det svaga efterfrågeläget har kontinuerliga kostnads- och kapacitetsanpassningar genomförts. Mot bakgrund av det fortsatt osäkra marknadsläget och för att säkerställa en framtida lönsamhet kommer en ytterligare översyn av affärsområdets kostnader att genomföras. Bygg/Miljö Affärsområdet Bygg/Miljö består till största del av småhustillverkarna Götenehus och Sjödalshus. Nettoomsättningen inom Bygg/Miljö uppgick till 320 mkr (316). Rörelseresultatet uppgick till 6,1 mkr (4,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,9 % (1,4). Orderingången till koncernens båda småhusföretag ökade under första halvåret. Efterfrågan på nyproducerade småhus i Sverige har som helhet varit god under det första halvåret. Detta gäller framförallt i storstadsområdena och i synnerhet i Stockholmsområdet. Priserna på begagnade småhus fortsätter att stiga i hela landet, vilket indirekt förbättrar marknaden för nyproduktion. Utöver marknadsföring av styckebyggda monteringsfärdiga småhus direkt till kund bedriver Götenehus även en omfattande projektverksamhet. Denna verksamhet består till största del av utveckling av grupphusområden som exploateras från råmark till nyckelfärdiga hus. Under andra kvartalet har projektportföljen utökats genom att flera avtal har träffats gällande utveckling av nya större grupphusprojekt, företrädesvis i Stockholmsområdet. Den utökade projektportföljen kommer att få genomslag i leveransvolymen de kommande sex till tolv månaderna. Verkstad/Teknik Affärsområdet Verkstad/Teknik består av Elos, Ferrocon och Fixturlaser. Nettoomsättningen inom Verkstad/Teknik ökade med 23 % och uppgick till 111 mkr (90). Rörelseresultatet uppgick till 7,8 mkr (4,0). Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 % (4,5). Orderingången inom affärsområdet har varit god. Den samlade orderingången under perioden överstiger leveransvolymen. Den tidigare gynnsamma utvecklingen inom koncernens finmekaniska verksamhet har fortsatt. Detta gäller både det medicintekniska området och försäljningen till övrig verkstadsindustri. Investeringar Koncernens investeringar i byggnader, mark, maskiner och inventarier uppgick till 15,5 mkr (24,4). Merparten av periodens investeringar avser utbyggd produktionskapacitet inom Elos AB som är koncernens finmekaniska enhet. Finansiell ställning och likviditet Koncernens finansiella ställning var i stort sett oförändrad jämfört med årsskiftet. Andelen eget riskbärande kapital uppgick till 25,6 % jämfört med 25,9 vid årsskiftet. Soliditeten uppgick till 23,1 % (23,4). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades kraftigt under det andra kvartalet och uppgick då till 40,8 mkr (-13,9). Det första halvåret uppgick det löpande kassaflödet ackumulerat till 46,1 mkr (9,4). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 27,5 mkr (- 10,5). Koncernens nettolåneskuld minskade under första halvåret med 26,1 mkr och uppgick till 301,0 mkr (327,1). Koncernens likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick till 109,7 mkr jämfört med 91,2 mkr vid årsskiftet. Personal Medelantalet anställda i koncernen var 753 personer jämfört med 823 vid årsskiftet. Vid periodens slut 2002-06-30 uppgick antalet anställda till 725 personer. Moderbolaget Moderbolaget handlägger förutom centrala ledningsfrågor även koncernstödjande verksamheter såsom finansiering, ekonomisk kontroll och teknisk support. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 4,1 mkr (5,6). Resultatet efter finansnetto uppgick till -5,1 mkr (-5,1). Andelen eget riskbärande kapital uppgick till 46,6 % (47,6). Soliditeten uppgick till 44,9 % (45,9). Moderbolagets likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick till 98,1 mkr jämfört med 83,2 mkr vid årsskiftet. Redovisnings- och värderingsprinciper Westergyllen tillämpar de rekommendationer från Redovisningsrådet som har trätt i kraft. Tillämpning av de rekommendationer som trädde i kraft 2002-01-01 har ej inneburit några väsentliga effekter på resultat- eller balansräkningen. Bedömning för 2002 Westergyllens inriktning är att skapa en mer koncentrerad verksamhetsbas inom den helägda industrirörelsen. Marknadsläget för affärsområdet Elektronik är svårbedömt. En ny översyn i syfte att reducera kostnaderna inom affärsområdet kommer att genomföras. Leveransvolymen inom Bygg/Miljö bedöms öka kraftigt under andra halvåret. Marknadsförutsättningarna för affärsområdet Verkstad/Teknik bedöms fortfarande som goda. Sammantaget bedöms koncernens resultat efter finansnetto för helåret 2002 bli positivt. Götene den 15 augusti 2002 AB Westergyllen (publ) Göran Brorsson Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av AB Westergyllens revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT01240/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT01240/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar