Elos - Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012

  • Nettoomsättningen ökade och uppgick till 433,8 mkr (414,2), vilket motsvarar en ökning med 4,3 %*. Orderingången, som stärkts under fjärde kvartalet, uppgick till 447,6 mkr (413,6), en ökning med 8,9 %*.
  • Rörelseresultatet uppgick till 18,1 mkr (22,6). Rörelseresultatet har förbättrats under fjärde kvartalet och uppgick till 10,4 mkr (7,8). Inom Affärsområde Medicinteknik har resultatet under första halvåret påverkats negativt av förseningar vid kapacitetsutbyggnaden i Tianjin, Kina. Under andra halvåret har leveranstakten ökats inom den kinesiska verksamheten. Förbättringsåtgärderna i Timmersdala har börjat ge positiv effekt. Affärsområde Mätteknik redovisar fortsatt ett mycket starkt resultat.
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 8,6 mkr (17,9). Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser på -1,5 mkr (2,7), vilket är en effekt av den stärkta kronan under året.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 8,2 mkr (12,8), vilket motsvarar 1:35 kr (2:11) per aktie.
  • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1:00 kr (1:50) per aktie.

VD Göran Brorsson kommenterar:

- ”Den tveksamhet vi hade kring marknadsutvecklingen inom Medicinteknik efter tredje kvartalet har ändrats till en mer positiv inställning till den framtida volymutvecklingen. Vi har lyckats kompensera en svag marknads-utveckling inom dentalsegmentet med förbättrade marknadsandelar. Övriga segment inom Medicinteknik har stärkts något. De genomförda åtgärderna för att reducera kostnadsnivån har till del gett effekt under kvartalet. Full effekt uppnås från början av 2013. Genomförda åtgärder och en positiv volymutveckling kommer nu att förbättra vårt resultat.

Inom Mätteknik har vi under det senaste kvartalet kunnat notera en stärkt ordertrend. Efterfrågeutvecklingen i Nordamerika har varit positiv. Även övriga marknader har förbättrats något jämfört med utvecklingen tidigare under 2012. Vi har under året bedrivit ett aktivt arbete med att utveckla vårt produktsortiment. Under 2013 kommer nya produkter att introduceras.

Efter en period med stora investeringar och betydande produktionsstörningar inom Medicinteknik ser vi nu förbättringar i verksamheten. Vi förväntar oss ett förbättrat resultat under 2013.”

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se 
Ulrica Ehn, ekonomichef, 0510-48 43 67, 0702-72 11 61, e-post: ulrica.ehn@elos.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2013 kl 08.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar: