Elos - Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011

  • Nettoomsättningen ökade och uppgick till 414 mkr (358), vilket motsvarar en ökning med ca 18 %*. Orderingången uppgick till 414 mkr (376), en ökning med ca 13 %*.
  • Rörelseresultatet uppgick till 22,6 mkr (22,9). Affärsområde Mätteknik har fortsatt utvecklats starkt under året. Produktions- och leveransstörningar vid medicinteknikenheten i Timmersdala har påverkat resultatet negativt. Koncernens rörelseresultat förbättrades under andra halvåret jämfört med första halvåret.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 12,8 mkr (11,6), vilket motsvarar 2:11 kr (1:92) per aktie.
  • Elos förvärvade den 1 juli 2011 Microplast AB som är verksamt inom formsprutning av medicin-tekniska produkter.

VD Göran Brorsson kommenterar:

Marknadsutvecklingen inom Medicinteknik är fortsatt tillfredsställande även om vi kan notera variationer i efterfrågan, speciellt inom det dentala implantatsegmentet. Inom affärsområde Mätteknik, som haft ett mycket starkt 2011, minskade orderingången under fjärde kvartalet.

Vi har fortsatt produktionsstörningar vid medicinteknikanläggningen i Timmersdala. Etablerade åtgärds-planer för att förbättra produktionsprocesserna kommer successivt ge positiva effekter. Enheten i Tianjin, Kina, går nu in i en ny expansionsfas som kommer att öka kapaciteten vid anläggningen ytterligare. Full effekt av denna kommer vi se under andra halvåret. Förvärvet av Microplast har väl motsvarat förväntningarna.

Vi förväntar oss en positiv utveckling inom medicinteknikverksamheten under 2012. För affärsområde Mätteknik som under 2011 markant förbättrat marknadspositionen är marknadsutvecklingen mer svårbedömd.

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2012 kl 08.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar