Elos - Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2012

Report this content

  • Nettoomsättningen ökade och uppgick till 209,8 mkr (196,5), vilket motsvarar en ökning med ca 6 %*. Orderingången uppgick till 229,8 mkr (229,5), en förändring med ca -0,5 %*.
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,5 mkr (7,6). Pågående förbättringsåtgärder vid anläggningen i Timmersdala har ännu inte nått full effekt. Förseningar av kapacitetsutbyggnaden vid anläggningen i Tianjin, Kina, påverkar halvårets resultat.
  • Kostnadsbesparingsprogram införs omgående med full effekt vid kommande årsskifte.
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till -0,1 mkr (4,6). Finansnettot har påverkats positivt av omräkningsdifferens på 0,6 mkr (0,1).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,3 mkr (3,6), vilket motsvarar -0:05 kr (0:60) per aktie.

VD Göran Brorsson kommenterar:

”Förseningen av kapacitetsutbyggnaden i Tianjin, tillsammans med en viss avmattning av orderingången inom medicinteknikverksamheten under slutet av andra och början av tredje kvartalet, gör att vår ambitiösa tillväxtplan måste revideras något. Vi kommer uppnå en god tillväxt under 2012, dock inte till den kraftfulla nivå vi tidigare bedömt och planerat för, varför kostnadsbesparingar kommer att genomföras. Under andra halvåret ser vi en volymökning vid anläggningen i Tianjin då kapaciteten nu kommit i fas. Låg produktivitet och förseningar i tillväxtprojekt har påverkat de nordiska enheterna under kvartalet.

Inom mätteknikverksamheten har vi stort fokus på arbetet att utveckla vårt produktsortiment, vilket kommer att ytterligare stärka vår marknadsposition under de närmaste åren. Marknadsläget är fortsatt svårbedömt. De Nordamerikanska marknaderna utvecklas väl medan övriga marknader visar en svag utveckling.”

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se 
eller Ulrica Ehn, ekonomichef, 0510-48 43 67, 0702-72 11 61, e-post: ulrica.ehn@elos.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2012 kl 08.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar: