Elos - Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2012

  • Nettoomsättningen ökade och uppgick till 100,1 mkr (96,7), vilket motsvarar en ökning med ca 3 %*. Orderingången uppgick till 125,1 mkr (122,9), en ökning med ca 2 %*.
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,8 mkr (6,9). Förbättringsåtgärder vid anläggningen i Timmersdala har ännu inte gett full effekt. Förseningar i kapacitetsutbyggnaden vid anläggningen i Tianjin påverkar även kvartalets resultat.
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 0,1 mkr (5,2). Finansnettot har påverkats negativt av omräkningsdifferens på 1,6 mkr (0,2).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,1 mkr (3,9), vilket motsvarar -0:02 kr (0:64) per aktie.

Elos Q1 2012 EnglishVD Göran Brorsson kommenterar:

”Efter en svag inledning på året ser vi att aktiviteten ökar inom Medicinteknik. Vi har haft en stabil orderutveckling och är positiva till utvecklingen under 2012.

Etablerade åtgärdsplaner för att förbättra produktionsprocesserna vid medicinteknikanläggningen i Timmersdala ger nu steg för steg positiva effekter. Enheten i Tianjin, Kina, går in i en ny expansionsfas där kapaciteten nu utökas i samband med att produktion av nya produkter startas. Effekt av dessa ökade volymer kommer vi se under andra halvåret.

För affärsområde Mätteknik som under 2011 markant förbättrat marknadspositionen är utvecklingen mer svårbedömd även om marknaderna utanför Europa har förutsättningar till en positiv utveckling.”

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2012 kl 13.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar:

Prenumerera