Elos AB – Fastställda villkor för konvertibelt förlagslån

Villkoren för Elos konvertibler har fastställts:
-       158 800 st konvertibler
-       85 kronor konverteringskurs
-       STIBOR 360 + 1,60 procentenheter konvertibelränta

Elos årsstämma den 3 maj 2011 beslöt att godkänna styrelsens beslut att uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 13 500 000 kronor, som kan konverteras till aktier av serie B, genom emission av högst 225 000 st konvertibler, med en löptid från och med den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2014.

Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, personer som vid teckningstidens utgång den 3 juni 2011 är tillsvidareanställda i Elos AB eller dess dotterbolag och som vid nämnda tidpunkt ej sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning. Rätt till teckning tillfaller även de som senast under teckningstiden träffat avtal om kommande tillsvidareanställning med Elos AB eller dess dotterbolag. Anmälan om teckning ska ske under perioden 23 maj till 3 juni 2011.

Varje konvertibel kan, under perioden 1 maj till 13 juni 2014, konverteras till en aktie av serie B i Elos AB. Konverteringen kan ske till en kurs motsvarande 125 procent av den för aktier av serie B i Elos, på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista, noterade genomsnittliga senaste betalkurs under perioden från och med den 5 maj till och med den 12 maj 2011.

Konverteringskursen har nu fastställts till 85 kronor och emissionsbeloppet till högst 13 498 000 kronor motsvarande 158 800 stycken konvertibler. Om samtliga konvertibler konverteras till aktier, blir utspädningen ca 2,6 procent av aktiekapitalet och ca 1,0 procent av röstetalet, baserat på antalet idag registrerade aktier. Konvertibelräntan har fastställts till STIBOR 360 + 1,60 procentenheter vilket motsvarar 4,61 % beräknat på STIBOR-ränta per den 12 maj 2011.

- Det är våra gemensamma arbetsinsatser som utgör grunden för att vi ska nå de framtida målen. Min förhoppning är att flertalet av koncernens medarbetare ska se positivt på detta erbjudande och på så sätt få tillfälle att ta del av den framtida värdeutvecklingen, säger VD och koncernchef Göran Brorsson.

Lidköping, 2011-05-17

Elos AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2011 kl 14.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar