Elos AB (publ) – Årsstämma 2011

Årsstämman beslutade bl a om

- Utdelning med SEK 1:50 per aktie för 2010

- Emission av konvertibellån till koncernens anställda

- Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

På årsstämman i Elos AB den 3 maj 2011 fastställdes styrelsens förslag om att utdelning till aktieägarna ska utgå med SEK 1:50 per aktie för verksamhetsåret 2010.

VD Göran Brorsson informerade om utvecklingen 2010 samt redovisade den under dagen lämnade rapporten för första kvartalet 2011.

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt styrelsens förslag som bl a innebär att styrelsen skall bestå av 3-10 ledmöter utan suppleanter samt ny ordning för kallelse till årsstämma.

Enligt publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Agneta Bengtsson Runmarker, Göran Brorsson, Erik Löwenadler, Lars Spongberg och Thomas Öster. Till ny styrelseledamot valdes Mats Nilsson som tidigare varit suppleant.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om godkännande av emission av högst 225 000 konvertibler om sammantaget nominellt högst SEK 13 500 000 till bolagets anställda. Konvertiblerna ska löpa fr o m den 1 juli 2011 t o m den 30 juni 2014. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst SEK 1 406 250, vilket motsvarar en utspädning med ca 3,7 procent av aktiekapitalet och ca 1,4 procent av röstetalet, beräknat på antalet aktier i Elos AB (publ) före utspädning.

Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Beslutet omfattar högst SEK 3 750 000 genom nyemission av högst
600 000 B-aktier vilket totalt motsvarar 9 % av det totala aktieantalet vid fullt utnyttjande.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar de personer som ingår i koncernens ledningsgrupp samt verkställande direktören för respektive dotterbolag i koncernen.

Årsstämman beslutade att valberedning, som ska lägga fram förslag för beslut på årsstämman, ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den
30 september varje år samt en representant för övriga aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande samt representant för övriga aktieägare.

Lidköping, 2011-05-04

Elos AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2011 kl 08.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar