Elos AB (publ) – Årsstämma 2015

Årsstämman beslutade bl a om:
- Utdelning med SEK 3:00 per aktie för 2014
- Bolagets firma ändras till Elos Medtech AB
- Yvonne Mårtensson ny styrelseledamot

På årsstämman i Elos AB den 27 april 2015 beslutades om att utdelning till aktieägarna ska utgå med 2:00 kronor per aktie samt 1:00 krona per aktie i extra utdelning för verksamhetsåret 2014.

VD Johannes Lind-Widestam informerade om utvecklingen 2014 samt redovisade den under dagen lämnade rapporten för första kvartalet 2015.

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt styrelsens förslag som bl a innebär att bolagets firma ändras till Elos Medtech AB (publ).

Årsstämman beslutade om att arvode till styrelsen ska, enligt valberedningens förslag, utgå med
SEK 300 000 till styrelsens ordförande och 150 000 till ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till ersättnings- och revisionskommitté utgår totalt med 150 000 att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.

Enligt tidigare publicerat förslag beslutades att styrelsen ska ha sex (6) ledamöter. Styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Agneta Bengtsson Runmarker, Jeppe Magnusson, Mats Nilsson och Thomas Öster omvaldes. Yvonne Mårtensson valdes som ny styrelseledamot.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Göteborg) med auktoriserade revisorn Bror Frid som huvudansvarig.

Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Beslutet omfattar högst SEK 3 750 000 genom nyemission av högst
600 000 B-aktier vilket totalt motsvarar 9 procent av det totala aktieantalet vid fullt utnyttjande.

För ytterligare information kontakta: 
Johannes Lind-Widestam, VD och koncernchef, 0510 48 43 65 eller 0705 41 72 22, e-post: johannes.lind-widestam@elos.se 

För ytterligare information om Eloskoncernen, se www.elos.se  

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015 kl 08.00 (CET).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar