Elos bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2010

  • Fokuseringen mot Medicinteknik fortsätter. Dotterbolaget Elos Precision sålt. Koncernen söker nu kompletterande förvärv.
  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade och uppgick till 358 mkr (321), vilket motsvarar en ökning med ca 17 %*. Orderingången uppgick till 376 mkr (323), en ökning med ca 23 %*.
  • Etableringen av verksamheten inom Medicinteknik i Tianjin, Kina, utvecklas i stort i linje med förväntningarna.
  • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter förbättrades och uppgick till 22,9 mkr (5,3). Resultatförbättringen är en effekt av det förbättrade efterfrågeläget. Etableringen av verksamheten i Tianjin, Kina, har påverkat resultatet negativt med ca 7 mkr under året.
  • Koncernens resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 28,7 mkr (1,6) vilket motsvarar 4:75 kr (0:26) per aktie.
  • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1:50 kr (0) per aktie.

VD Göran Brorsson kommenterar:

” Försäljningen av Elos Precision är ett steg i att skapa resurser för att öka utvecklingstakten inom affärsområde Medicinteknik. Vår inriktning är att fortsätta våra investeringar inom Medicinteknik med fokus på att stärka marknadsnärvaron, utöka kundbasen och därigenom öka bolagets marknadsandel. Etableringen i Kina går nu in i en fas där leveranstakten successivt ökas. Under andra halvåret 2011 räknar vi med att verksamheten bidrar med ett positivt resultat.

Osäkerheten inom Dentala implantatsegmentet som präglat 2010 förefaller nu vändas till en tillväxt i takt med att ekonomierna i västvärlden förbättras. Detta tillsammans med ökad efterfrågan inom koncernens övriga verksamhetsområden gör att jag har en positiv bild av utvecklingen för 2011.”

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2011 kl 08.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar