Elos bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014

  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade och uppgick till 380,9 mkr (368,1), vilket motsvarar en ökning med 0,7 %*. Orderingången för kvarvarande verksamheter uppgick till 418,1 mkr (356,5), en ökning med 12,9 %*.
  • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 33,1 mkr (27,2). Det högre resultatet är främst hänförligt till en fortsatt förbättrad effektivitet. Årets resultat har påverkats negativt av engångskostnader på motsvarande 3,4 mkr (0).
  • Resultat efter finansnetto för kvarvarande verksamheter uppgick till 31,8 mkr (21,5). Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser på 3,3 mkr (0,4).
  • Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 23,4 mkr (16,9), vilket motsvarar 3:87 kr (2:79) per aktie. Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet, avyttring Elos Fixturlaser, uppgick till 116,8 mkr (32,6), vilket motsvarar 19:30 kr (5:39) per aktie. I resultat efter skatt ingår 88,2 mkr avseende vinst från avyttring av dotterbolag.
  • Kassaflödet efter investeringar för kvarvarande verksamheter uppgick till 31,6 mkr (59,4).
  • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2:00 kr (2:00) per aktie samt 1:00 per aktie i extra utdelning.

* Justerat för årets valutakursförändringar.

VD Johannes Lind-Widestam kommenterar:

”- Den positiva orderutvecklingen med en ökning på ca 13 % för året visar att vi är på rätt väg. Samtidigt är vi inte helt nöjda med leveransutvecklingen under 2014 som inte motsvarade vår målsättning. Resultatet har fortsatt utvecklats positivt med en underliggande förbättring av rörelseresultatet med ca 30 % jämfört med förra året. Detta visar att genomförda och pågående insatser för att effektivisera vår verksamhet ger resultat. Den positiva ordertrenden kommer att resultera i ökade leveranser under 2015.

Vi har under de senaste månaderna ökat aktiviteterna för att hitta lämpliga förvärvskandidater. Avsikten är att etablera en global struktur som ger oss förutsättningar att bättre betjäna befintliga och nya kunder. Målsättningen är att stärka vår marknadsposition inom befintliga marknadssegment.”

För ytterligare information kontakta: 
Johannes Lind-Widestam, VD och koncernchef, 0705-41 72 22, e-post: johannes.lind-widestam@elos.se
Ulrica Ehn, ekonomichef, 0510-48 43 67, 0702-72 11 61, e-post: ulrica.ehn@elos.se

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2015 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information om Eloskoncernen, se www.elos.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar