Elos Bokslutskommuniké 2013

  • Nettoomsättningen ökade och uppgick till 479,4 mkr (433,8), vilket motsvarar en ökning med ca 12 %*. Orderingången uppgick till 460,5 mkr (447,6), en ökning med ca 4 %*.
  • Rörelseresultatet uppgick till 48,0 mkr (18,1). Förbättringen är hänförlig till affärsområde Medicinteknik. En positiv volymutveckling i kombination med genomförda åtgärder har skapat en stabil resultat-utveckling.  
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 41,6 mkr (8,6). Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser på 0,4 mkr (-1,5).
  • Resultat efter skatt uppgick till 32,6 mkr (8,2), vilket motsvarar 5:39 kr (1:35) per aktie före utspädning.
  • Kassaflödet efter investeringar förbättrades och uppgick till 66,9 mkr (-2,0).
  • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2:00 kr (1:00) per aktie.

VD Göran Brorsson kommenterar:

- ”Vi har haft en bra utveckling under 2013. Omsättning och resultat har förbättrats. En bra EBITDA-marginal tillsammans med ett minskat rörelsekapital samt lägre investeringar har gett ett mycket starkt operativt kassaflöde. Den positiva utvecklingen ger förutsättningar till föreslagen utdelning med 2:00 per aktie.

Inom affärsområde Medicinteknik ökade vi våra marknadsandelar och överträffade vårt tillväxtmål på 10 %. Vi genom-förde ett antal väsentliga effektiviseringar främst inom vår produktion under året. Sammantaget resulterade detta i en kraftigt förbättrad lönsamhet. Fokus under 2014 ligger på fortsatta effektiviseringar samt att ytterligare utveckla vårt samarbete med såväl befintliga som nya kunder. För att möjliggöra detta har marknadsorganisationen förstärkts.

Inom affärsområde Mätteknik präglades den senare delen av året av försiktighet hos våra kunder. Under första kvartalet hade vi vissa kvalitetsproblem i samband med införandet av nya produkter, vilka löstes helt under första halvåret. Marknaden har reagerat positivt på de nya produkternas prestanda. Vi ser därför med tillförsikt på volymutvecklingen under 2014 och räknar med en volymökning under året.”

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se 
Ulrica Ehn, ekonomichef, 0510-48 43 67, 0702-72 11 61, e-post: ulrica.ehn@elos.se

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari kl 08.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar: