Elos Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011

 

  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade och uppgick till 196,5 mkr (179,7), vilket motsvarar en ökning med ca 14 %*. Orderingången uppgick till 229,5 mkr (198,2), en ökning med
    ca 20 %*.
  • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter försämrades och uppgick till 7,6 mkr (11,9). Resultatförsämringen är en effekt av produktions- och leveransstörningar samt förhöjda kostnader i samband med dessa vid medicinteknikenheten i Timmersdala. Affärsområde Mätteknik har fortsatt utvecklats starkt.
  • Koncernens resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 3,4 mkr (6,7), vilket motsvarar 0:56 kr (1:11) per aktie.
  • Elos har den 1 juli 2011 förvärvat Microplast AB som är verksamt inom formsprutning av medicintekniska produkter.
  • Förväntningarna är att resultatet kommer att förbättras under andra halvåret.

VD Göran Brorsson kommenterar:

”Aktiviteten inom Medicinteknik är fortsatt positiv. Ordertillväxten inom Medicinteknik har inneburit att ett stort antal nya produkter startats. Under andra kvartalet har vi haft produktionsstörningar som medfört ökade kostnader och leveransförseningar, vilket påverkat resultatet negativt. Utbyggnaden av enheten i Tianjin, Kina, utvecklas väl. Under andra halvåret ökas leveranstakten och enheten kommer att bidra med ett positivt resultat under andra halvåret.

Den positiva utvecklingen för Affärsområde Mätteknik fortsätter. Detta är resultatet av de senaste årens produktlanseringar som mottagits väl av marknaden.”

* Justerat för årets valutakursförändringar.

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2011 kl 08.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar