Elos delårsrapport 1 januari – 30 september 2012

 • Nettoomsättningen ökade och uppgick till 309,5 mkr (299,4), vilket motsvarar en ökning med 2,7 %*. Orderingången uppgick till 327,1 mkr (324,5), en förändring med 0,6 %*.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,7 mkr (14,8). Resultatet har under året påverkats negativt av förseningar av kapacitetsutbyggnaden i Tianjin, Kina. Under kvartalet har leveranstakten ökats inom den kinesiska verksamheten. Förbättringsåtgärderna i Timmersdala har under kvartalet börjat ge positiv effekt. Resultatet för kvartalet har belastats med 1,9 mkr som avser kostnader för beslutad personalneddragning.
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till -0,5 mkr (11,1). Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser på -1,8 mkr (1,6). Detta är helt en effekt av den stärkta kronan under kvartalet.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,8 mkr (8,7), vilket motsvarar -0:15 kr (1:44) per aktie.

  VD Göran Brorsson kommenterar:

  - ”Omvärldsutvecklingen skapar osäkerhet inom flera av våra marknadssegment inom medicinteknik, speciellt tydligt är det inom områden där kunder själva står för finansiering av behandlingen. Detta har medfört att tillväxten utvecklats sämre än vi förväntat oss. Under kvartalet har vi genomfört åtgärder som kommer att reducera kostnadsbasen vid anläggningarna i Timmersdala och Görlöse. I Tianjin har vi under kvartalet ökat våra leveransvolymer och därmed bättre utnyttjat vår produktionskapacitet. Genomförda åtgärder inom affärsområdet kommer nu successivt att förbättra vårt resultat. Arbetet med att utveckla vårt eget produktsortiment fortsätter.

  Efterfrågeläget inom mätteknikverksamheten har påverkats negativt av en ökad beslutströghet, speciellt tydligt
  är detta i Kina och delar av Europa. Nordamerika är fortsatt positivt. Under 2012 investerar vi aktivt i produktutveckling för att ytterligare stärka vår redan goda marknadsposition. Jag är övertygad om att de nya produkter som blir resultatet av detta arbete kommer att ytterligare stärka vår marknadsposition.”

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se 
Ulrica Ehn, ekonomichef, 0510-48 43 67, 0702-72 11 61, e-post: ulrica.ehn@elos.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2012 kl 08.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar: