Elos delårsrapport 1 januari – 30 september 2014

  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter uppgick till 274,7 mkr (271,6), vilket motsvarar en förändring med -1,3 %*. Orderingången för kvarvarande verksamheter uppgick till 301,4 mkr (273,6), en ökning med 7,7 %*. 
  • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 24,5 mkr (17,8). Det högre resultatet är främst hänförligt till en fortsatt förbättrad effektivitet. 
  • Resultat efter finansnetto för kvarvarande verksamheter uppgick till 22,8 mkr (13,2). Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser på 1,9 mkr (0,0). 
  • Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 18,8 mkr (10,6), vilket motsvarar 3:11 kr (1:75) per aktie. Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 115,9 mkr (24,2), vilket motsvarar 19:15 kr (4:00) per aktie. I resultat efter skatt ingår 91,9 mkr avseende vinst från avyttring av dotterbolag. 
  • Kassaflödet efter investeringar för kvarvarande verksamheter uppgick till 33,1 mkr (39,0). 
  • Nuvarande VD lämnar sin befattning den 31 januari 2015, ny VD är utsedd och tillträder den 1 februari 2015 (se separat pressrelease).

         * Justerat för årets valutakursförändringar.

VD Göran Brorsson kommenterar:

”- Den fortsatt positiva resultatutvecklingen med 35 % förbättring av rörelseresultatet jämfört med förra året visar att genomförda och pågående insatser för att effektivisera vår verksamhet ger resultat. Även om leveransvolymen under kvartalet utvecklats något sämre än vad vi förväntat oss, har vi en fortsatt positiv tillväxtrend då orderingången hittills i år visar på en ökning med 7,7 %. Detta kommer att resultera i ökade leveranser under fjärde kvartalet och inledningen av 2015.

Den genomförda försäljningen av affärsområde Mätteknik ger oss möjligheter till en kraftfull expansion av vår medicin-teknikverksamhet. Expansionen kommer företrädesvis att ske genom förvärv som utvecklar och stärker vår marknadsposition inom befintliga marknadssegment. Målet är att skapa en global struktur för att på så sätt bli en än mer attraktiv partner till våra befintliga såväl som nya kunder.”

För ytterligare upplysningar kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef, telefon 0510 48 43 65, mobil 0705 11 78 60, e-post goran.brorsson@elos.se
eller Ulrica Ehn, Ekonomichef, telefon 0510 48 43 67, mobil  0702 72 11 61, e-post ulrica.ehn@elos.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2014 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information om Eloskoncernen, se www.elos.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar