Elos Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

  • Den 23 april slutfördes förvärvet av det nordamerikanska bolaget Onyx Medical LLC, baserat i Memphis, TN, USA. Bolaget är en ledande leverantör till marknadssegmentet Trauma & Extremiteter inom ortopediområdet.
  • Nettoomsättningen ökade och uppgick till 105,5 mkr (88,5), vilket motsvarar en ökning med 11,7% *. Orderingången uppgick till 96,1 mkr (115,4), en nedgång med 21,6%*.
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,7 mkr (6,3). Kvartalets resultat har påverkats negativt av engångskostnader på motsvarande 4,5 mkr (0). Justerat för dessa uppgår rörelseresultatet till 10,2 mkr, vars förbättring mot föregående år främst beror på en positiv volymutveckling.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 7,6 mkr (4,3). Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser på 2,9 mkr (-0,5).
  • Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 5,6 mkr (3,2), vilket motsvarar 0:93 kr (0:53) per aktie.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 6,2 mkr (3,0).

* Justerat för årets valutakursförändringar.

VD Johannes Lind-Widestam kommenterar:
”- Under Q1 har vi kunnat omsätta den starka orderingången vi haft under 2014 till leveranser. Omsättningen steg med 11,7% valutajusterat. Det underliggande rörelseresultatet justerat för engångsposter uppgår till 10,2 mkr och har fortsatt utvecklats positivt, en förbättring med ca 60 % jämfört med förra året. Orderingången för kvartalet är lägre än motsvarande period föregående år. Nedgången är en kombination av dels en väldigt stark orderingång i Q1-14 men även en effekt av att ledtider till kunder reduceras. Kunderna lägger order för leverans med kortare ledtider. Den underliggande ordertrenden är fortsatt positiv.

Förvärvet av Onyx ger oss den plattform på den nordamerikanska marknaden som vi eftersträvat och kommer att öka vår marknadsandel inom Trauma och Spine markant. Förvärvet kommer att få en direkt positiv påverkan på koncernens resultat per aktie, beräknat på årsbasis, samt på andra nyckeltal.”

För ytterligare information kontakta: 
Johannes Lind-Widestam, VD och koncernchef, 0705-41 72 22, e-post: johannes.lind-widestam@elos.se
Ulrica Ehn, ekonomichef, 0510-48 43 67, 0702-72 11 61, e-post: ulrica.ehn@elos.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2015 kl 13.00 (CET).

För ytterligare information om Eloskoncernen, se www.elos.se

Taggar:

Prenumerera