Elos delårsrapport 1 januari-30 juni 2013

  • Nettoomsättningen ökade och uppgick till 247,5 mkr (209,8), vilket motsvarar en ökning med ca 21 %*. Orderingången uppgick till 248,2 mkr (229,8), en ökning med ca 10 %*.
  • Rörelseresultatet uppgick till 25,3 mkr (3,5). Förbättringen är hänförlig till en fortsatt positiv volymutveckling samt till resultat av vidtagna förbättringsåtgärder inom affärsområde Medicinteknik.
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 23,0 mkr (-0,1). Finansnettot har påverkats positivt av omräkningsdifferens på 1,2 mkr (0,6).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 18,3 mkr (-0,3), vilket motsvarar 3:02 kr (-0:05) per aktie före utspädning.
  • Kassaflödet efter investeringar förbättrades och uppgick till 26,7 mkr (-25,1).

VD Göran Brorsson kommenterar:

- ”Utvecklingen inom Medicinteknikverksamheten har fortsatt varit positiv under andra kvartalet. Vi har en tillväxttakt på drygt 20 % under första halvåret, vilket är resultatet av förbättrade marknadspositioner hos några av våra större kunder som delvis är en följd av vår etablering i Tianjin, Kina. Vi förstärker marknadsorganisationen för att kunna intensifiera arbetet med att bredda kundbasen.

Efterfrågeläget inom affärsområde Mätteknik har under andra kvartalet fortsatt varit positivt. Introduktionen av Fixturlaser NXA, vår nya ”top of the line” produkt, genomförs nu succesivt på en global nivå. Marknadskommentarerna har varit positiva, vilket innebär att vi med denna produkt befäster och stärker vår position som den mest innovativa leverantören av mätsystem för uppriktning av roterande maskiner.

Kassaflödet utvecklas nu positivt när investeringstakt och resultat normaliserats. Även om tillväxttakten under andra halvåret blir något lägre än första halvåret gör vi bedömningen att resultatet kommer att fortsätta utvecklas positivt .”

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se 
Ulrica Ehn, ekonomichef, 0510-48 43 67, 0702-72 11 61, e-post: ulrica.ehn@elos.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2013, kl 08.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar: