Elos delårsrapport 1 januari-30 september 2013

  • Nettoomsättningen ökade och uppgick till 360,0 mkr (309,5), vilket motsvarar en ökning med ca 18 %*. Orderingången uppgick till 356,3 mkr (327,1), en ökning med ca 10 %*.
  • Rörelseresultatet uppgick till 35,7 mkr (7,7). Förbättringen är hänförlig till affärsområde Medicinteknik. En fortsatt positiv volymutveckling i kombination med genomförda åtgärder har skapat en stabil resultatutveckling.  
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 30,5 mkr (-0,5).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 24,2 mkr (-0,8), vilket motsvarar 4:00 kr (-0:15) per aktie före utspädning.
  • Kassaflödet efter investeringar förbättrades och uppgick till 47,5 mkr (-21,1).

VD Göran Brorsson kommenterar:
- ”Vår positiva utveckling har fortsatt under det tredje kvartalet. Vi har en bra utveckling av vår EBITDA-marginal. Detta tillsammans med ett minskat rörelsekapital samt lägre investeringar har gett ett stärkt kassaflöde. Vi räknar med att denna utveckling ska kunna fortsätta under resten av året.

Efterfrågeutvecklingen för våra kunder inom Medicinteknikverksamheten är för närvarande relativt svag. Vår strategi, att fokusera på vissa segment, samt effekter av genomförda investeringar är grundorsaken till att vi har en god tillväxt. Vår bedömning är att vi ökar våra marknadsandelar. Vi förbättrar vår marknadsposition och skapar ett intresse hos våra kunder för ytterligare produktion vid vår verksamhet i Tianjin, Kina. Vi har förstärkt marknadsorganisationen för att intensifiera arbetet med befintliga kunder och att bredda kundbasen.

Introduktionen av Fixturlaser NXA, vår nya ”top of the line” produkt inom affärsområde Mätteknik, pågår nu globalt. Marknadskommentarerna är positiva. Nuvarande marknadsläge präglas av försiktighet och efterfrågeläget är svårbedömt, dock uppvisar vindkraftsegmentet en positiv utveckling.

Tillväxttakten för koncernen avtar under resten av året, dock kommer resultatet att fortsatt utvecklas positivt.”

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se 
Ulrica Ehn, ekonomichef, 0510-48 43 67, 0702-72 11 61, e-post: ulrica.ehn@elos.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2013 kl 08.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar: