Elos delårsrapport 1 januari-31 mars 2013

  • Nettoomsättningen ökade och uppgick till 118,1 mkr (100,1), vilket motsvarar en ökning med ca 21 %*. Orderingången uppgick till 134,9 mkr (125,1), en ökning med ca 10 %*.
  • Rörelseresultatet uppgick till 13,0 mkr (3,8). Förbättringen är hänförlig till koncernens båda affärsområden. Inom Medicinteknik har både volymutveckling och vidtagna förbättringsåtgärder gett positivt resultat.
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 10,9 mkr (0,1). Finansnettot har påverkats negativt av omräkningsdifferens på -0,2 mkr (-1,4).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 8,1 mkr (-0,1), vilket motsvarar 1:34 kr (-0:02) per aktie före utspädning.

VD Göran Brorsson kommenterar:

- ”Inom Medicinteknikverksamheten börjar vi nu se resultatet av vårt långsiktiga arbete. Vi har nått en tillväxttakt på 13 % under de senaste fyra kvartalen. Tillväxten är ett resultat av förbättrad marknadsposition samt av vår etablering i Tianjin, Kina. Med de ökade volymerna får vi nu en högre utnyttjandegrad från genomförda investeringar. Samtidigt har genomförda åtgärder för att förbättra processer och kostnadsnivåer gett förväntat resultat. Vi ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter inom flera av de marknadsområden där vi är verksamma.

För affärsområde Mätteknik, som under andra halvåret av 2012 förbättrat marknadspositionen, ser vi bra förutsättningar till fortsatt tillväxt. Vi lanserar nu en ny produkt, Fixturlaser NXA, vår nya ”top of the line” produkt. Med denna produkt befäster vi vår position som den mest innovativa leverantören av mätsystem för uppriktning av roterande maskiner.

Sammantaget har vi nu ett läge där vi ser bra förutsättningar för fortsatt tillväxt och förbättrat resultat under 2013.”

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se 
Ulrica Ehn, ekonomichef, 0510-48 43 67, 0702-72 11 61, e-post: ulrica.ehn@elos.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april kl 13.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar:

Prenumerera