Elos delårsrapport januari-juni 2014

  • Koncernen fokuserar verksamheten till medicinteknik. Affärsområde Mätteknik har sålts, vilket skapar möjligheter till en väsentlig expansion av affärsområde Medicinteknik.
  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter uppgick till 189,8 mkr (188,9), vilket motsvarar en förändring med -1,8 %*. Orderingången för kvarvarande verksamheter uppgick till 205,5 mkr (186,7), en ökning med 7,9 %*.
  • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 17,5 mkr (14,4). Det högre resultatet är främst hänförligt till en förbättrad effektivitet samt gynnsam produktmix.
  • Resultat efter finansnetto för kvarvarande verksamheter uppgick till 15,1 mkr (12,4). Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser på 0,1 mkr (1,2).
  • Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 108,3 mkr (18,3), vilket motsvarar 17:90 kr (3:02) per aktie. I resultat efter skatt ingår 91,9 mkr avseende vinst från avyttring av dotterbolag.
  • Kassaflödet efter investeringar för kvarvarande verksamheter uppgick till 28,1 mkr (25,0).

VD Göran Brorsson kommenterar:

”-Försäljningen av affärsområde Mätteknik ger oss bra möjligheter till en kraftfull expansion av medicinteknikverksamheten. Expansion kommer att ske inom befintliga marknadssegment. Målet är att stärka marknadspositionerna och skapa en globalt bredare struktur och på så sätt bättre möta våra kunders behov.

Resultatet under andra kvartalet, inom affärsområde Medicinteknik, med en EBITDA marginal på 21,4 % visar att genomförda och pågående rationaliseringsåtgärder ger resultat. En fortsatt stabil ordertrend skapar successivt tillväxtmöjligheter. Vår förstärkta kapitalbas ger förutsättningar för att genomföra betydande förvärv som utvecklar och stärker vår marknadsposition.”

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se 
Ulrica Ehn, ekonomichef, 0510-48 43 67, 0702-72 11 61, e-post: ulrica.ehn@elos.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti kl 08.00 (CET).

För ytterligare information om Eloskoncernen, se www.elos.se

Taggar: