Elos förtydligar inriktningen – ändrar namnet till Elos Medtech

Årsstämman för Elos AB (publ) beslutade den 27 april 2015 att bolagets namn/firma ska vara Elos Medtech AB. Bolaget är sedan 1989 noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm under Small Cap-listan med klassificering i sektorn Health Care sedan februari 2008.

Elos Medtech’s verksamhet har under de senaste åren renodlats utifrån en väldefinierad strategi att utveckla och stärka koncernens marknadsposition inom utvalda medicintekniska segment och skapa en global struktur. För att öka tydligheten i verksamhetsinriktningen och skapa en mer sammanhållen koncernstruktur är koncernens namn nu Elos Medtech.

”Elos Medtech har genom åren successivt utvecklats till en ledande utvecklings- och produktionspartner av medicintekniska produkter, såsom dentala och ortopediska implantatsystem och instrument. De senaste händelserna, såsom försäljningen av dotterbolaget inom affärsområde Mätteknik under 2014 och nyligen förvärvet av USA-baserade Onyx Medical, var logiska steg i vår strategi att fokusera och växa inom utvalda medicintekniska segment”, säger Johannes Lind-Widestam, VD och koncernchef för Elos Medtech AB.

Elos Medtech har traditionellt arbetat med att utveckla produkter åt andra bolag, men för att möta den generella trenden inom den medicintekniska branschen har bolaget kontinuerligt introducerat egna innovativa produkter. ”Under de senaste åren har vi utvecklat en rad dentala produkter som bidrar till ett förenklat digitalt arbetsflöde. Vi samarbetar med globalt ledande dentala implantatföretag som bl a är specialister inom 3D-skanning och CAD/CAM-lösningar, säger Johannes Lind-Widestam. Under 2015 har vi för avsikt att introducera produkter inom spine-området.”

Namnändringen till Elos Medtech ger bl a signaler till:
-       aktiemarknaden att koncernens strategiska inriktning förtydligas och förstärks
-       våra internationella kunder och leverantörer att nu är koncernen helt fokuserad inom medicinteknik, dotterbolagen har sedan tidigare namn som börjar med Elos Medtech

”Det viktigaste argumentet till namnbytet är den tydlighet och de fördelar ett gemensamt namn ger i form av att enheterna lättare blir identifierade som en del av en större helhet. Detta ger fördelar speciellt när större affärer diskuteras”, säger Johannes Lind-Widestam.

Tickerkoden på Nasdaq OMX kommer inte ändras, aktien heter som tidigare ELOS B.

Lidköping 2015-05-22

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta: 
Johannes Lind-Widestam, VD och koncernchef, 0510 48 43 65 eller 0705 41 72 22, e-post: johannes.lind-widestam@elosmedtech.com

För ytterligare information se www.elosmedtech.com  

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2015 kl 08.00 (CET).

Taggar:

Prenumerera