Elos Medtech - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

ÖKAD LÖNSAMHET AVSLUTAR ÅRET

  • Nettoomsättningen för året ökade och uppgick till 689,4 MSEK (644,7) vilket motsvarar en organisk tillväxt på 6,9 procent. Efter hänsyn tagen till förändringar i valutakurser var tillväxten 2,8 procent.
  • Rörelseresultatet för året uppgick till 65,3 MSEK (38,9), motsvarande en rörelsemarginal på 9,5 procent (6,0).
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 50,6 MSEK (28,5). Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser motsvarande 0,7 MSEK (0,5) och uppgick till -14,7 MSEK (-10,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till 38,5 MSEK (20,9), vilket motsvarar 4:77 kronor (2:76) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 102,6 MSEK (66,1), och uppgick efter investeringar till 5,3 MSEK (-13,8).

Utdelning

  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1:50 kr per aktie för verksamhetsåret 2019.

VD JAN WAHLSTRÖM KOMMENTERAR Q4

Sjätte kvartalet i rad med ökad lönsamhet. Trots något lägre volym har vi lyckats förbättra lönsamheten ytterligare, mycket tack vare kostnadseffektiviserande anpassningar och förbättringar i organisation och produktion. Rörelseresultatet ökar med 28% för kvartalet, från 11 till 14,1 MSEK. På årsbasis ökar vi med hela 68% vilket gör att vi går från 38,9 till 65,3 MSEK och vi gör därmed det bästa rörelseresultatet i koncernens historia. Exkluderat utfasningen av den icke-strategiska affären med Bruel & Kjaer, visar vi också en tillväxt i fjärde kvartalet jämfört med samma period förra året. Vi är givetvis mycket stolta över årets positiva resultat och den solida ekonomiska och organisatoriska grund vi byggt.

Vi har påbörjat flera större nya projekt vilket har inneburit sämre drift och viss ställtid samt en direkt påverkan på resultatet. Dessa projekt kommer att ge en positiv försäljningsutveckling under senare delen av 2020. Till dess fortsätter vi arbeta med bättre lönsamhet.

Orthopedics har expanderat i snabb takt det senaste året. För tillfället är vi mellan två lanseringar vilket gör att kvartalstillväxten inte är i paritet med årets tillväxt på totalt 15%. Färdigställandet av den nya fabriken i Memphis samt validering av maskiner för nya kundprojekt har inneburit mycket arbete och vi beräknar vara i full drift under andra halvan av 2020.

Vi har under och efter kvartalet erhållit 510(k) tillåtelse från den amerikanska myndigheten FDA (Food & Drug Administration) för marknadsplacering av Elos Accurate®. Detta innebär att vi nu kan bearbeta den amerikanska marknaden fullt ut. Det här är såklart mycket positivt för vårt affärsområde Dental som i och med detta kommer att befästa sin position ytterligare. Försäljningen via nya distributörer har redan påbörjats och förväntas att öka under 2020.

Marknadens efterfrågan på vår kontraktstillverkning inom Life Science är stor och polymerverksamheten inom affärsområdet fortsätter att växa. För att möta denna efterfrågan har vi påbörjat expansionen av fabriken i Skara.

Fabriken i Kina har varit stängd på grund av virusutbrottet och i skrivande stund återupptas driften delvis. Detta kommer innebära att vi inleder det nya året med något lägre omsättning och resultat. Vi följer utvecklingen nära då detta påverkar vår verksamhet men framför allt våra medarbetares vardag.

Vi kommer även fortsatt lägga stor vikt vid effektiviserande åtgärder för att snabbfotat kunna möta förändringar i omvärld och konjunktur. Med koncernens bästa resultat genom tiderna går vi med tillförsikt in i ett 2020 där fokus kommer att vara ytterligare stärkt lönsamhet.

För ytterligare information kontakta: 

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Ewa Linsäter, Group CFO, 076-33 32 33, e-post: ewa.linsater@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 kl. 14.00 (CET). 

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com 

 

Taggar: