Elos Medtech - Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september, 2017

Tillväxt inom flera marknadssegment i tredje kvartalet

Nettoomsättningen för verksamhetsårets första nio månader ökade och uppgick till 429,0 mkr (418,7), vilket motsvarar en tillväxt på 2,5%.

Rörelseresultatet uppgick till 36,1 mkr (39,7).

Resultat efter finansnetto uppgick till 20,7 mkr (32,1). Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser på

-8,4 mkr (1,1).

Resultat efter skatt uppgick till 15,1 mkr (23,5), vilket motsvarar 2:50 kr (3:88) per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 42,9 mkr (73,3), och uppgick efter investeringar till 25,2 mkr (53,7). 

VD Jan Wahlström kommenterar

Den positiva utveckling som startade under andra kvartalet håller i sig. Vår strategi med fokus på försäljning och tillväxt börjar ge resultat. Framförallt är det Dental Implant Systems som är tillväxtmotor i kvartalet. Vi ser även att andra segment som tidigare varit svaga utvecklas allt bättre. Omsättningen under kvartalet uppgår till 132,5 mkr (126,7). Det ger en tillväxt på 4,5 procent i kvartalet. Valutajusterat var tillväxten 3,0 procent. Försäljningen på 562,2 mkr rullande tolv månader är den högsta någonsin i Elos Medtech. 

Rörelseresultatet uppgår för årets första nio månader till 36,1 mkr (39,7). Det något försämrade resultatet beror framförallt   på kostnader för ökade marknadssatsningar som ger nya affärer på sikt. En annan anledning är att under kvartalet har produktionen varit mindre effektiv på grund av längre ställtider och ökad andel kassaktioner. Vi fortsätter målinriktat med vårt interna förbättringsarbete, EMOPEX (Elos Medtech Operational Excellence) för att stärka synergier och effektivitet, vilket initialt ger högre kostnader. Vi bedömer att dessa satsningar är nödvändiga och övertygade om att de kommer att ge stora positiva effekter på såväl resultat som kapacitet på sikt. 

Utvecklingen inom Dental Implant Systems fortsätter positivt under det tredje kvartalet. Försäljningen uppgår till 42,2 mkr (38,7). Tillväxten för   årets   första nio   månader   uppgår   till 18 procent. Det innebär att vi växer mer än marknaden. Förklaringen ligger dels i att vi vinner fler affärer och att vi tar marknadsandelar, dels att vi säljer fler produkter och har breddat vårt sortiment till flera stora nyckelkunder. Vårt lång- siktiga arbete och satsning inom marknadssegmentet har bidragit till att vi nu ses som en ledande utvecklingspartner och kontraktstillverkare inom dentala implantat.

Redan i förra kvartalet noterade vi att försäljningen inom Orthopedics återhämtat sig och ligger på nästan samma nivå som 2016. Integrationen av Onyx har stärkt vårt erbjudande på den globala ortopedimarknaden och även här har våra marknadssatsningar gett resultat. Antalet kundförfrågningar har ökat markant. Med det stora inflödet av nya affärer och kundprojekt har vi inte bara lyckats ersätta tidigare tappad order utan kan nu öka takten. 

Under de senaste två kvartalen har vi åter tillväxt inom Diagnostics och vi fortsätter våra investeringar att bygga ut kapacitet i plastproduktionen i Skara. 

Efter en längre tids turbulens hos flera nyckelkunder inom Hearing Device & Vibrations har försäljningen åter tagit fart. Försäljningen är på en högre nivå och på sikt förväntar vi   oss tillväxt inom detta segment. 

Inom Other Medical Areas fortsätter våra nya kunder att generera försäljning. Tillväxttakten har dock varit lite långsammare än vad vi hoppats på. Vi arbetar nu tillsammans med våra kunder på att öka takten för att stärka tillväxten framåt. Våra stora nyckelkunder utvecklas enligt plan. 

Det tredje kvartalet visar på en tydlig trend med ökad försäljning inom flera delar av vår verksamhet. Kvartalets resultat belastas av en rad investeringar, som vi bedömer är nödvändiga, för att utveckla vårt erbjudande ytterligare. Vår förmåga att leverera korta ledtider i kombination med hög kvalitet kommer att vara en av de viktigaste faktorerna för vår fortsatta utveckling och framgång på den globala marknaden för medicinteknik. 

Jan Wahlström 

VD och koncernchef 

För ytterligare information kontakta:
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070 212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Christian Bergaust, ekonomichef, 0702 93 50 40, e-post: christian.bergaust@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 15.00 (CET).

Taggar:

Om oss

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom affärsområdena Dental, Orthopedics och Life Science. Elos Medtech har mer än 550 anställda i världen och omsätter över 600 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Prenumerera

Dokument & länkar