Elos Medtech – Hållbarhetsredovisning för 2018 publicerad

Report this content

Den engelska versionen av Hållbarhetsredovisning 2018 för Elos Medtech AB publiceras idag på vår webbplats elosmedtech.com/who-we-are/sustainability/

Elos Medtech belyser årets viktigaste insatser i samband med publiceringen av Hållbarhetsredovisning 2018. För att bidra till en mer hållbar miljö, hänvisar vi läsaren till web-versionen av både Hållbarhetsredovisning och Årsredovisning 2018. Därmed minskas tryckupplagorna väsentligt.

Sammanfattning av Elos Medtech’s hållbarhetsarbete 2018:

  • Minskad användning av energi från icke förnybara resurser jämfört med 2017
  • 7 procent av de totala investeringarna (målet var minst 5 procent) kategoriserades som hållbara investeringar dvs investeringar som har en direkt påverkan på vårt ekologiska avtryck
  • Minskad scrap kostnad med över 20 procent jämfört med 2017
  • Genomförande av lokala utbildningar i den nya Uppförandekoden för alla anställda

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter i världen, med fokus på dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech har mer än 550 anställda och omsätter över 600 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Göteborg, 4 april 2019

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com eller Malin Gustavsson, Marknadsdirektör, 070 359 80 60,  malin.gustavsson@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2019 kl. 17.30 (CET).