Elos Medtech AB - Delårsrapport 1 jan - 31 mar 2018

Report this content

Fortsatt tillväxt

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade och uppgick till 155,7 MSEK (140,9), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 10,5%. Efter valutajusteringar var tillväxten 11,3%.

  • Rörelseresultatet uppgick till 10,9 MSEK (13,3). Rörelsemarginalen i första kvartalet 2018 var 7,0%.

  • Resultat efter finansnetto uppgick till 9,6 MSEK (9,6). Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser på 0,8 MSEK (–1,4).

  • Resultat efter skatt uppgick till 7,1 MSEK (7,2), vilket motsvarar 1:15 kr (1:19) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 8,7 MSEK (11,9), och uppgick efter investe- ringar till –6,2 MSEK (6,6).

Händelser under kvartalet

  • Nyemission – Elos Medtech AB har framgångsrikt slutfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen övertecknades med 58,3 % och tillför bolaget 104,9 MSEK före emissionskostnader.

  • FDA – Elos Medtech har erhållit 510(k) godkännande från den amerikanska myndigheten FDA (Food and Drug Administration) för att sälja Elos Abutment Blanks på den amerikanska marknaden för dentala implantat.

 VD Jan Wahlström kommenterar

Elos Medtech påbörjade en spännande tillväxtresa föregående år. Under 2017 investerade vi stor kraft i att effektivisera våra interna processer och stärka vår position som nyckelpartner inom utveckling och tillverkning på den globala marknaden för medicinteknik. Arbetet var nödvändigt för att etablera den plattform för tillväxt och expansion som vi nu rullar ut. En förutsättning för den fortsatta tillväxtresan är det förtroende som våra aktieägare visat oss,
inte minst genom den kraftiga överteckningen i vårens nyemission.

Vår försäljning har varit fortsatt stark i det första kvartalet. För andra kvartalet i rad når vi en tillväxt på över 10 % där om- sättningen når 156 MSEK (141). Sett över rullande tolv månader slår vi försäljningsrekord med 592 MSEK. Vi fortsätter att inves- tera i kapacitetsökningar i hela koncernen för att stå rustade för framtida tillväxt.

Under de senaste månaderna har vi aktivt kommunicerat vårt strategiska fokus på Dental Implant Systems  och Orthopedics och att dessa är koncernens primära affärsområden för framtida tillväxt. Ett betydande steg att samla våra resurser och få en  större utväxling på vårt globala erbjudande har varit utnämningen av två Business Directors som nu leder våra marknadsstrategier. Med dessa två starka globala plattformar kan vi utvecklas snabbare och effektivare.

Under första kvartalet har vi sett tillväxt i fyra av fem marknadsområden. Inom Dental Implant Systems har vi en tillväxt på närmare 10 procent och vi ser en fortsatt positiv utveckling med flera affärsmöjligheter. Försäljningen av våra egna produkter växer, även dem under eget varumärke, inte minst online. Sören Olesen kommer att leda och driva vår globala strategi med fokus på ökade investeringar i produktionskapacitet för att stärka och vidareutveckla

erbjudandet. Fokus ligger närmast på att introducera vårt dentala erbjudande på den amerikanska marknaden där vi också under februari fick ett marknadsgodkännande från FDA för placering av Elos Abutment Blank.

Diagnostics har återhämtat sig ordentligt efter ett år av lägre tillväxt. Tillväxten i kvartalet uppgick till 18 procent. Förklaringen är att vi tagit allt fler och större affärer hos våra existerande kunder.

Hearing Device & Vibration har också utvecklats bra under starten av året i jämförelse med föregående år och tillväxten uppgår till 21 procent.

Vårt andra huvudområde Orthopedics har haft en tillväxt på 18 procent under första kvartalet. Vi fortsätter därigenom återhämtningen till tidigare högre nivåer. Försäljningen är driven av ett par av de större kunderna. Inom Orthopedics genomför vi nu flera investeringar och utnyttjar därigenom nyemissionslikviden. Bland annat har vi genomfört ombyggnationer i produktionsanläggningar och satsar på nya maskininvesteringar för att fortsätta ta nya affärer.

Vårt resultat är fortsatt i underkant även om rörelsemarginalen förbättrats jämfört med sista kvartalet 2017 och uppgår till 7,0 procent. Vi har under kvartalet fortsatt vårt interna förbätt- rings- och effektivitetsarbete inom EMOPEX och genomför både process- och personalförändringar. Vi ser att de åtgärder som vi har genomfört börjar få genomslag samtidigt som en del utmaningar återstår med hänsyn till vår högre tillväxttakt.

Genom effektiviseringar kan vi utnyttja kapacitet, samarbeten och kompetens och sudda ut gränserna internt och gentemot kunderna. På så sätt kan vi ta ett större ansvar för våra kunder genom vårt värdeskapande erbjudande Complete Performance™.

Göteborg i april 2018

Jan Wahlström Verkställande Direktör


För ytterligare information kontakta:
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070 212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Christian Bergaust, ekonomichef, 0702 93 50 40, e-post: christian.bergaust@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 13.00 (CET).

Taggar:

Prenumerera