Elos Medtech årsstämma 2020

Report this content

Elos Medtech AB (publ) höll årsstämma den 21 april 2020 i Göteborg.

Utdelning

Stämman beslutade att inte lämna utdelning för räkenskapsåret 2019.  

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen och revisor

Anders Birgersson, Hanna Ernestam Wilkman, Claes Hansson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson och Jon Risfelt omvaldes till styrelseledamöter. Yvonne Mårtensson omvaldes till styrelseordförande. Till revisor omvaldes KPMG AB, som har upplyst att Johan Kratz återigen skulle vara den huvudansvarige revisorn.

Stämman beslutade om oförändrade styrelsearvoden, vilket innebär att styrelsearvodet ska uppgå till 400 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens beslut.

Stämman beslutade vidare att för den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt styrelsens beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i form av konsultarvode. För detta ändamål beslutade stämman en ram om 60 000 kronor, att utbetalas efter beslut av styrelsen.

Beslut fattades även om att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Övriga beslut

Härutöver beslutade stämman även om principer för utseende av valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 

För ytterligare information kontakta:
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Ewa Linsäter, CFO, 076 633 32 33, ewa.linsater@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Prenumerera