Elos Medtech Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni, 2019

GOD TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL

April - juni 2019

• Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade och uppgick till 184,1 MSEK (166,0), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 10,9 procent. Efter valutajusteringar var tillväxten 7,1 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 15,6 MSEK (5,2). Rörelsemarginalen i andra kvartalet 2019 var 8,5 procent jämfört med 3,1 procent i andra kvartalet 2018.
• Resultat efter finansnetto uppgick till 8,6 MSEK (5,2). Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser på -3,9 MSEK (2,4) och uppgick till -7,0 MSEK (0,0).
• Resultat efter skatt uppgick till 6,6 MSEK (3,4), vilket motsvarar 0:82 kr (0:42) per aktie.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 47,7 MSEK (19,6), och uppgick efter investeringar till 11,7 MSEK (2,2).

VD JAN WAHLSTRÖM KOMMENTERAR Q2

Ytterligare tillväxt och dessutom fyra kvartal i rad med förbättrad lönsamhet. Under perioden har vi haft fortsatta marginalförbättringar vilket är ett tydligt bevis på att beslutet att effektivisera och specialisera oss varit rätt och vi står nu rustade för att börja ta in fler nya kunder. Omsättningen under andra kvartalet motsvarade våra förväntningar och nu är siktet framåt inställt på fortsatt ökad lönsamhet.

Orthopedics som står för den största tillväxten i bolaget, fortsätter att öka i ett högt tempo med flera nya projekt på gång och stark utvecklingspotential framåt. Inflyttningen i nya fabriken i Memphis har påbörjats, allt går enligt plan och vi räknar med att vara igång med produktionen innan årets slut. Fokus ligger fortsatt på att vara en stark kontraktstillverkare inom våra specialiserade områden. Vi lider något av växtvärk om än en positiv sådan och behöver därför nu lägga full kraft på rekrytering samt att öka output och förbättra lönsamheten.

Vi har även stark tillväxt inom vår polymerverksamhet som är en betydande motor i affärsområdet Life Science. Detta bidrar starkt till lönsamheten för kvartalet.

Vår dentala strategi om att förenkla det digitala arbetsflödet för tandläkare och tandtekniker ligger helt rätt i tid. Vi har nyligen tecknat flera nya avtal med ledande bolag inom branschen vilket gör att Elos Accurate® finns tillgängligt för fler kunder. Dessutom är nästa steg i att nå vårt långsiktiga mål för egna produkter taget genom tecknandet av vårt första distributörsavtal i USA, en mycket stimulerande utveckling på den amerikanska marknaden.

Med en tillväxt om 11 procent under andra kvartalet och 16 procent under första halvåret fortsätter vi vår tillväxtresa med fokus på ökad lönsamhet.

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com      
Christian Bergaust, CFO, 070-293 50 40, e-post: christian.bergaust@elosmedtech.com 

  

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com 

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 11.00 (CET). 

Taggar:

Prenumerera