Elos Medtech delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

Report this content

Försäljningstillväxt och förbättrat rörelseresultat

• Nettoomsättningen för första halvåret ökade och uppgick till 292,0 mkr (244,6), vilket justerat för valutakursförändringar motsvarar en ökning med 20,2 %, varav den organiska tillväxten är 1,1 %.

Rörelseresultatet uppgick till 28,0 mkr (19,4, just-erat för engångsposter 26,4).

Resultat efter finansnetto uppgick till 21,3 mkr (16,7). Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser på -0,2 mkr (0,3). 

Resultat efter skatt uppgick till 15,1 mkr (11,3), vilket motsvarar 2:49 kr (1:87) per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 44,6 mkr (33,1), och uppgick efter investeringar till 23,2 mkr (-169,1).

Ny VD och koncernchef för Elos Medtech rekryterades under perioden - Jan Wahlström har operativt ansvar fr o m 1 juli 2016.
 

VD Jan Wahlström kommenterar

"Efter en något avvaktande start under inledningen av 2016 stärktes Elos Medtechs försäljning och resultat under andra kvartalet. Omsättningen ökade med 10,1 procent (4,0 procent i organisk tillväxt) och vinstmarginalen i kvartalet blev 10,6 procent (9,8). Tillväxten för andra kvartalet var god med vissa variationer mellan olika geografiska marknader och segment. Kina, Danmark och Nordamerika utvecklades bäst men även övriga huvudmarknader växte. Positivt är att den svaga efterfrågan i Asien från andra halvåret 2015, förbytts i en positiv tillväxt.

Sammantaget kan sägas att för första halvåret har tre av koncernens marknadssegment en tillfredsställande tillväxt; Dental Implant Systems, Trauma & Spine och Diagnostics, medan Medical Devices visat en marginell nedgång.

Aktiviteten inom marknadssegmentet Dental Implant Systems stärktes märkbart under årets andra kvartal och försäljningen ökade med drygt 23 procent i jämförelse med motsvarande kvartal 2015. Sett till första halvåret 2016 uppgick försäljningsökningen till drygt 9 procent jämfört med första halvåret 2015. Den goda utvecklingen beror dels på att aktiviteten inom uppdragstillverkningen ökade, att utvecklingen för koncernens egna produkter inom segmentet var fortsatt stark samt att tidigare satsningar i försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter gav goda resultat. Under perioden tecknades nya distributionsavtal inom Europa.

Marknadssegmentet Trauma & Spine uppvisade en marginell men stabil ökning om nästan 6 procent i försäljningen för andra kvartalet i jämförelse med motsvarande kvartal 2015. Arbetet under perioden har till stor del fokuserats på att behålla en hög takt i integrationsarbetet mellan Onyx Medical, som förvärvades i april 2015, och övriga delar av koncernen.

Marknadssegmentet Medical Devices var stabilt, men omsättningen under första halvåret minskade med drygt 3 procent i jämförelse med motsvarande halvår 2015, främst beroende på de tidigare kommunicerade nedgångarna i första kvartalet. Under andra kvartalet växte försäljningen något.

Inom marknadssegmentet Diagnostics ökade försäljningen med drygt 20 procent under första halvåret i jämförelse med motsvarande halvår 2015 tack vare en positiv utveckling för Microplasts produkter.

I verksamheten i Tianjin, Kina, fortsatte den goda trenden från inledningen av 2016 med återhämtning till mer tillfredställande nivåer.

Microplast slutförde under perioden utbyggnaden av produktionsanläggningen i Skara och en betydande del av koncernens investeringar under första halvåret, 21,4 mkr, avsåg byggnation och maskiner. Utbyggnaden har följt uppsatt plan och det är glädjande att under samma period kunnat notera en god tillströmning av nya kunder. Övriga investeringar inom koncernen avsåg främst större maskininvesteringar i Görlöse i Danmark under första kvartalet.

Sammanfattningsvis var koncernens totala omsättning för första halvåret 292,0 mkr och tillväxten 20,2 procent, varav huvuddelen beror på att Onyx inte var med under hela 2015.  Rörelsemarginalen följde med uppåt, till 9,6 procent på halvåret, från 5,4 procent efter första kvartalet. Rörelsemarginalen för andra kvartalet var 10,6 procent (9,8). Även kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes, till 44,6 mkr (33,1).

Elos Medtechs ambition för framtiden kvarstår. Genom aktiv produktutveckling, ytterligare effektiviseringar i produktionen och hög intensitet i arbetet med försäljning och marknadsföring ska vår konkurrenskraft fortsätta att öka."

Jan Wahlström

VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta: 
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070 212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Ulrica Ehn, ekonomichef, 0510 48 43 67, 070 272 11 61, e-post: ulrica.ehn@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2016 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information om Elos Medtech koncernen, se www.elosmedtech.com

Taggar: