Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 30 september, 2019

Report this content

HÖGRE LÖNSAMHET GENOM EFFEKTIVISERING

Juli - september 2019 

• Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade och uppgick till 157,1 MSEK (154,1), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 1,9 procent. Efter hänsyn tagen till förändringar i valutakurser så var tillväxten negativ, -1,3 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 14,2 MSEK (11,8). Rörelsemarginalen i tredje kvartalet 2019 var 9,0 procent jämfört med 7,7 procent i tredje kvartalet 2018.
• Resultat efter finansnetto uppgick till 11,4 MSEK (7,7). Finansnettot, vilket inte har påverkats av valutakursdifferenser i kvartalet (-0,9), uppgick till -2,8 MSEK (-4,1).
• Resultat efter skatt uppgick till 9,0 MSEK (6,4), vilket motsvarar 1:12 kr (0:79) per aktie.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 30,6 MSEK (18,4), och uppgick efter investeringar till
1,8 MSEK (-7,6).

VD JAN WAHLSTRÖM KOMMENTERAR Q3

Femte kvartalet i rad med ökad lönsamhet. Vårt strategiska val att kostnadsmedvetet anpassa organisationen och arbeta med förbättringar i produktionen har gett direkt effekt på resultatet som ökar från 12 till 14 MSEK. Under perioden har vi sett en tendens till att kunder minskar sin lagerhållning vilket gör att tillväxten är något lägre. Vi kommer även fortsättningsvis att lägga stor vikt vid effektiviserande åtgärder för att ta höjd för eventuella förändringar i omvärld och konjunktur.

Orthopedics står fortsatt för den övergripande största tillväxten med mycket stor utvecklingspotential. Trenden för robotkirurgi är stark och ett nytt projekt har precis påbörjats. Expansionen av fabriken i Memphis är nu färdigställd vilket innebär att produktionen kommer att gå i full drift tidigare än förväntat. Vi är stolta över att kunna visa på lönsam tillväxt samtidigt som utbyggnaden har pågått.

Tillväxten inom Dental var störst i bolaget under perioden, huvudsakligen drivet av våra affärer inom kontraktstillverkning. Vi arbetar vidare med utvecklingen av egna produkter med starkt fokus på digital tandvård. I enlighet med plan fort- sätter vi registreringen av egna dentala produkter för den amerikanska marknaden.

Försäljningsnedgången inom Life Science under kvartalet beror på utfasningen av Bruel&Kjaer. Detta är i linje med vår strategi och tidigare kommunikation. Polymerverksamheten inom affärsområdet växer stadigt. Marknadens efterfrågan på vår kontraktstillverkning är stor och för att möta denna har vi både utökat befintlig produktionskapacitet samt beslutat att bygga ut fabriken i Skara med ytterligare produktionsyta. Bygglovet är beviljat och spaden sätts snart i jorden.

Med ytterligare ett tillväxtkvartal i ryggen arbetar vi fokuserat vidare mot ökad lönsamhet.

För ytterligare information kontakta: 

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Ewa Linsäter, Group CFO, 076-33 32 33, e-post: ewa.linsater@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 14.00 (CET). 

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com 

 

Taggar:

Prenumerera