Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

Report this content

GOD UTVECKLING INOM ALLA AFFÄRSOMRÅDEN

Juli - september 2021

  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 187,2 MSEK (147,9), en ökning med 26,6 procent jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade i lokala valutor med 27,1 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 24,2 MSEK (17,9), vilket mot- svarar en rörelsemarginal på 12,9 procent (12,1). Under kvartal tre föregående år påverkades rörelseresultatet positivt med 4,4 MSEK avseende erhållna stöd och subventioner med anledning av covid-19.
  • Rörelseresultatet har påverkats negativt med 11,8 MSEK avseende transaktionskostnader i samband med fullföljande av bud från ny majoritetsägare.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 23,3 MSEK (14,2). Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser och omräkning av ränteswap med 1,1 MSEK (-1,3) respektive 0,4 MSEK (0,4) och uppgick till -1,0 MSEK (-3,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till 17,6 MSEK (12,6).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 12,9 MSEK (41,9), och uppgick efter investeringar till 1,5 MSEK (32,2).
  • Resultat per aktie uppgick till 2:18 kr (1:56).

VD JAN WAHLSTRÖM KOMMENTERAR Q3

Tredje kvartalet utvecklades väl och försäljningstillväxten för kvartalet blev 27 procent jämfört med ett covid-drabbat svagt kvartal 2020. Alla affärsområden levererar i både omsättning och resultat. Rörelseresultatet är i nivå med resultatet för året och möter det långsiktiga målet på 13 procent.

Vi ser en fin utveckling inom Dental både gällande kontraktstillverkningen och våra egna produkter. Introduktionen av Elos Accurate® Hybrid Base H™ med högre cylinder, den senaste produktmedlemmen i vår digitala produktportfölj, har tagits emot väl i USA.

Inom Life Science gör vi ett bra kvartal i både omsättning och resultat. Resultatet beror till viss del på lagereffekter. Vi noterar också en återhämtning hos de kunder som har varit påverkade av pandemin under en längre tid.

Tillväxten inom Orthopedics fortsätter att vara god och vi håller ett högt tempo inom affärsområdet. Vi ser dock fortsatta utmaningar att komma i balans med nyanställningar i USA men även inom alla affärsområden att globalt stärka upp på både ingenjörs- och tekniksidan. Organisationsmässigt har vi fortfarande en relativt liten organisation.

I takt med att världen börjar återgå till det som vi ser som normalt gör vi detsamma. Vi har deltagit med egna produkter på dentalmässor i USA och Tyskland samt medverkat på en ortopedimässa i USA. Samtidigt i det s.k. nya normala ser vi tendenser till en ökad kostnadsbild framgent som framför allt beror på makroekonomiska faktorer såsom inflation och ökade råmaterialpriser.

Med TA Associates som ny majoritetsägare och en ny styrelse på plats öppnas nästa kapitel i Elos Medtechs resa. Vi tackar den tidigare styrelsen och fortsätter på den inslagna vägen – att hållbart växa mer än marknaden. För att säkerställa långsiktig tillväxt i linje med vår strategiska affärsplan, investerar vi nu i såväl maskinella och tekniska lösningar som i kompetens hos våra högt värderade medarbetare. Detta gör vi med stort förtroende och engagemang för att möta våra kunders ökade framtida behov av specialiserad kapacitet och kompetens.

För ytterligare information kontakta: 

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Ewa Linsäter, Group CFO, 076-633 32 33, e-post: ewa.linsater@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl. 08.00 (CET). 

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com 

Taggar: