Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 31 mars, 2020

Report this content

ÅRET INLEDS STABILT I EN OSÄKER OMVÄRLD

Januari - mars 2020
• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 158,9 MSEK (189,9), en minskning om -16,3 procent jämfört med samma period föregående år. Efter hänsyn tagen till förändringar i valutakurser uppgick förändringen till -18,4 procent.
• Under första kvartalet 2019 såldes ett färdigvarulager om 13,3 MSEK till Bruel & Kjaer. Exluderat denna försäljning uppgick förändring i nettoomsättning för perioden till -10%.
• Rörelseresultatet uppgick till 11,9 MSEK (21,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,5 procent (11,3).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 6,6 MSEK (20,6). Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser i kvartalet med 2,2 MSEK (2,4) och uppgick till -5,3 MSEK (-0,8).
• Resultat efter skatt uppgick till 5,4 MSEK (15,3).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9,0 MSEK (9,4), och uppgick efter investeringar till 2,8 MSEK (-13,5).
• Resultat per aktie uppgick till 0:67 kr (1:90) per aktie.

VD JAN WAHLSTRÖM KOMMENTERAR Q1

Covid-19 får allt större konsekvenser på samhället och ovissheten är mycket stor. Med respekt och ödmjukhet inför detta så är jag oerhört tacksam över att vi under 2019 lyckats bygga en solid ekonomisk och organisatorisk grund för Elos Medtech. Vi gick in i 2020 och den nu pågående krisen med koncernens bästa resultat genom tiderna i ryggen. Fördelarna med att enträget ha arbetat med kostnadseffektiviseringar och att bedriva verksamhet på flera kontinenter och i flera segment har blivit mer påtagliga i spåren av pandemin. Trots detta ser vi en markant försäljningsnedgång under kommande halvår, vilken är tydligast inom dental och vi arbetar därför med att ytterligare minimera kostnaderna. Då detta har varit en mycket annorlunda start på året där virusutbrottet är i fokus, har vi valt att i denna rapport utöka informationen med en extra sida om vår bedömning och de åtgärder vi vidtar, se sidan 4.

Givetvis kommer covid-19 att påverka Elos Medtech men under första kvartalet såg vi inga större störningar i försäljningen och vi inledde året stabilt trots den osäkerhet som råder i omvärlden. Den nedgång vi förutsåg i februari för första halvåret bedöms dock slå hårt på nästa kvartal. Nettoomsättningen för perioden om 159 MSEK ligger i linje med försäljningen i höstas men är betydligt lägre än försäljningen i kvartal 1 2019 då vi hade en lagerförsäljning till Bruel & Kjaer på över 13 MSEK. Rörelseresultatet ligger på 12 MSEK, väl i linje med hösten 2019. Även resultatet är svårt att jämföra med kvartal 1 föregående år då detta var starkt påverkat av engångseffekter.

Arbetet med att effektivisera produktionsflöden och optimera processer har fortsatt i samma anda som tidigare. Under början av året tvingades vår kinesiska fabrik att hålla stängt under 21 dagar till följd av covid-19 och jag är mycket stolt över att våra medarbetare i Kina lyckades hantera den långa nedstängningen utan leveransproblem.

Min nuvarande bedömning är att covid-19 utbrottet kommer att ha en negativ finansiell påverkan på bolaget under hela 2020 och jag ser en betydande försäljningsnedgång i kvartal 2 och 3. Vi har korttidspermitterat ca 200 personer i två av våra fabriker och följer kontinuerligt utvecklingen i kundernas efterfrågan för att återgå till normal produktion så snart behovet är tillbaka. Med det vi vet idag har vi bedömt att vi framgent kan producera och leverera i förväntan med kundernas behov.

Vissa typer av produkter som vi tillverkar är prioriterade av lokala myndigheter och dessa produkter prioriteras såklart även av oss. Exempelvis så har vår enhet i Memphis klassats som en prioriterad verksamhet av myndigheterna med anledning av de traumaprodukter som vi tillverkar. Och vi har sett ett betydande ökat behov från Getinge, gällande formsprutade detaljer till ventilatorer och har därför ställt om viss del av produktionen inom Life Science för att kunna möta detta. Även om det är en mindre del i vår totala produktion så utgör detaljerna en betydelsefull del av en livskritisk behandling och är därmed av största vikt för snabb och säker leverans.

Vi har också uppskjutna produktlanseringar hos våra kontraktskunder inom andra områden, något vi kommer se effekter av under 2020. Då utvecklingen är oförutsägbar är det inte möjligt att sia om vilken långsiktig påverkan pandemin kommer att ha på Elos Medtech. Vi följer utvecklingen noga för att kunna fatta snabba och välgrundade beslut. Vårt primära fokus är att säkra våra medarbetares hälsa och jobb samt minimera bolagets finansiella risk.

Omställning handlar om inställning. Med ett flexibelt förhållningssätt rustar vi för att möta både minskad och ökad efterfrågan utifrån hur sjukvården ställs om under krisens framfart.

För ytterligare information kontakta: 

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Ewa Linsäter, Group CFO, 076-33 32 33, e-post: ewa.linsater@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 08.00 (CET). 

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com 

Taggar:

Prenumerera