Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 31 mars, 2022

Report this content

Januari - mars 2022

  • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 194,5 MSEK (171,2), en ökning med 13,6 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen ökade i lokala valutor med 7,6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 29,2 MSEK (25,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,0 procent (14,6).
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 29,8 MSEK (27,1). Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser i kvartalet med 0,8 MSEK (2,8) och uppgick till 0,6 MSEK (2,1).
  • Resultat efter skatt uppgick till 23,0 MSEK (20,0).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 8,3 MSEK (24,3), och uppgick efter investeringar till -20 MSEK (-11,5).
  • Resultat per aktie uppgick till 2:85 kr (2:48).

För ytterligare information kontakta: 
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Ewa Linsäter, Group CFO, 076-633 32 33, e-post: ewa.linsater@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl. 08.00 (CEST). 

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com 

Taggar: