Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

Report this content

SNABB OMSTÄLLNING OCH EFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER GER RESULTAT

April - juni 2020
 
• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 118,3 MSEK (184,1), en minskning om 35,7 procent jämfört med samma period föregående år. Efter hänsyn tagen till förändringar i valutakurser uppgick förändringen till -36,2 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 14,9 MSEK (15,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,6 procent (8,5).
• Rörelseresultatet har påverkats positivt med 37 MSEK avseende erhållna stöd och subventioner med anledning av covid-19.
• Resultat efter finansnetto uppgick till 9,1 MSEK (8,6). Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser i kvartalet med -2,6 MSEK (-3,9) och uppgick till -5,8 MSEK (-7,0).
• Resultat efter skatt uppgick till 6,9 MSEK (6,6).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 50,2 MSEK (47,7), och uppgick efter investeringar till 34,2 MSEK (11,7).
• Resultat per aktie uppgick till 0:87 kr (0:82) per aktie.

VD JAN WAHLSTRÖM KOMMENTERAR Q2

Vårt långsiktiga arbete med kostnadseffektiviserande åtgärder i kombination med vårt snabba agerande att söka och erhålla statliga stöd, gör att vi sammantaget står starka och redovisar ett bra resultat även i en minst sagt omvälvande tid. Vi har de senaste 12 månaderna minskat våra kostnader bl a genom att reducera personalstyrkan med 10% och att jobba med förbättringar i produktionen. Som förutspått tidigare ger covid-19 omsättningsmässigt negativt avtryck på kvartalet. Den största marknadsnedgången ser vi inom affärsområdet Dental följt av Orthopedics och Life Science. Att nu snabbt kunna ställa om viss del av vår produktion inom Life Science till formsprutning och montering av detaljer till respiratorer är vårt sätt att bidra i den globala krisen. På sikt ser vi dock ingen förändring inom våra affärsområden utan förutser en fortsatt långsiktig, stabilt växande marknad.
 
Marknaden inom Orthopedics ser ut att återhämta sig snabbare än vad vi tidigare förutspått. Ortopediska avdelningar, främst i USA, som har ställts om till covid-avdelningar på sjukhusen börjar nu återgå till normal verksamhet. Akuta operationer har prioritet före planerade ingrepp och då vår verksamhet i huvudsak ligger inom trauma ser vi dels en mindre påverkan, dels en snabbare återhämtning.

Polymerverksamheten inom Life Science går fortsatt bra och för att möta denna efterfrågan är utbyggnaden av vår enhet i Skara i full gång. Allt går enligt plan och etapp ett beräknas vara klar för inflyttning i början av fjärde kvartalet. Den största nedgången inom Life Science är relaterad till hörselimplantat, det vill säga operationer som inte har prioriterats under pandemin.

Vi ser en återhämtning inom affärsområdet Dental, även om dentala kliniker fortfarande har mycket låg aktivitet. Lågkonjunktur, arbetslöshet och ökade säkerhetsrutiner kommer sannolikt att påverka implantatmarknaden negativt även på lite längre sikt. Från ett nästan totalstopp i början av kvartalet med volymer så låga som 20% av normal volym ser vi positiva signaler i juni med volymer motsvarande 55%. Glädjande är att Elos Accurate’s hela digitala portfölj nu är tillgänglig i USA. Efter att ha funnits på den europeiska marknaden under många år har vi nu genomgått den rigorösa processen 510(k) och har fått tillåtelse av FDA att placera Elos Accurate® på den amerikanska marknaden. Vi har sett ett stort intresse för lanseringen och kommer fokusera på den under hösten.

Jag vill inte sticka under stol med att det är en tuff tid – och vill passa på att hylla den lojala organisationen jag har förmånen att få arbeta tillsammans med. Snabb omställning och kontinuerligt effektiviseringsarbete ger resultat men det kräver både förståelse och engagemang från medarbetarna, något de senaste månaderna verkligen visat att vi har på Elos Medtech.

Återhämtningen kommer att ta tid men med en stabil grund från 2019, vidtagna åtgärder och i dagsläget inga underliggande förändringar på längre sikt inom de marknader vi är aktiva, står vi rustade för att bygga ett ännu starkare bolag. Vi har positiva signaler från de flesta av våra nyckelkunder och kommer successivt att gå tillbaka till full arbetsstyrka. Prioriteringsordningen är även fortsatt medarbetarna samt minimerad finansiell risk för bolaget. Teamwork och effektivitet är extra viktigt i krissituationer och genom ett agilt förhållningssätt och omfördelning av personella resurser står vi redo för att snabbt möta kundernas behov i takt med att efterfrågan ökar.

För ytterligare information kontakta: 

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Ewa Linsäter, Group CFO, 076-33 32 33, e-post: ewa.linsater@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 08.00 (CET). För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com 

Taggar: