Elos Medtech valberedning utsedd inför årsstämman 2018

I enlighet med 2017 års årsstämmas beslut skall Elos Medtech valberedning bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Ledamöterna skall utses av de, per utgången av augusti månad, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt av den därutöver till kapitalandelen största aktieägaren. Därtill skall styrelsens ordförande vara adjungerad till valberedningen.

Till ledamöter i valberedningen för Elos Medtech AB har i enlighet med årsstämmans beslut utsetts:

 • Thomas Öster, utsedd av familjen Öster

 • Ulf Runmarker, utsedd av familjen Runmarker

 • Bo Nilsson, utsedd av familjen Nilsson

 • Bengt Belfrage, utsedd av Nordea Fonder

Valberedningens ordförande är Bengt Belfrage, utsedd av valberedningen.

Styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson är adjungerad till valberedningen.

Ulf Hedlundh, Svolder (bolagets näst största ägare sett till kapitalandelen), är också adjungerad till valberedningen, genom inbjudan från valberedningen.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 67 procent av röstetalet för samtliga röst-berättigade aktier i bolaget.

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2018:

 • Val av ordförande vid årsstämma

 • Antal ledamöter i styrelsen

 • Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete

 • Val av ledamöter och ordförande i styrelsen

 • Arvode till revisor

 • Val av revisor

 • Uppgifter och principer för valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elos Medtech valberedning kan skicka e-post till valberedning@elosmedtech.com med rubrik ”Till Valberedningen” eller brev till Elos Medtech AB, Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg, märkt ”Till Valberedningen”, senast 12 januari 2018.

Årsstämma i Elos Medtech AB hålls tisdag den 24 april 2018

Göteborg 2017-10-10

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Bengt Belfrage, valberedningens ordförande, telefon 0705 16 32 45, e-post bengt@belfrage.se


För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnade för offentliggörande den 10 oktober 2017 kl. 15.00 (CET).

Taggar: