Elos Medtech valberedning utsedd inför årsstämman 2019

I enlighet med 2018 års årsstämmas beslut skall Elos Medtech valberedning bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Ledamöterna skall utses av de, per utgången av augusti månad, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt av de två därutöver till kapitalandelen största aktieägarna. Därtill skall styrelsens ordförande vara adjungerad till valberedningen.

Till ledamöter i valberedningen för Elos Medtech AB har i enlighet med årsstämmans beslut utsetts:

-       Thomas Öster, utsedd av familjen Öster

-       Ulf Runmarker, utsedd av familjen Runmarker

-       Svante Nilsson, utsedd av familjen Nilsson

-       Bengt Belfrage, utsedd av Nordea Fonder

-       Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB

Valberedningens ordförande är Bengt Belfrage, utsedd av valberedningen.

Styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 68 procent av röstetalet för samtliga röst-berättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Elos Medtech AB hålls tisdag den 23 april 2019.

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2019:

-      Val av ordförande vid årsstämma

-      Antal ledamöter i styrelsen

-      Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete

-      Val av ledamöter och ordförande i styrelsen

-      Arvode till revisor

-      Val av revisor

-      Uppgifter och principer för valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elos Medtech valberedning kan skicka e-post till valberedning@elosmedtech.com med rubrik ”Till Valberedningen” eller brev till Elos Medtech AB,
Torsgatan 5B, 411 04 Göteborg, märkt ”Till Valberedningen”, senast 11 januari 2019.

Göteborg 2018-10-04

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Bengt Belfrage, valberedningens ordförande, telefon 0705 16 32 45, e-post bengt@belfrage.se

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnade för offentliggörande den 4 oktober 2018 kl 11.30 (CET).

Taggar:

Om oss

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom affärsområdena Dental, Orthopedics och Life Science. Elos Medtech har mer än 550 anställda i världen och omsätter över 600 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Prenumerera

Dokument & länkar