Elos Medtechs årsstämma 2018

Report this content

Elos Medtech AB (publ) höll årsstämma den 24 april 2018 i Göteborg.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 utan att till förfogande stående medel om 170 477 TSEK överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelsen och revisor

Agneta Bengtsson Runmarker, Anders Birgersson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson, Mats Nilsson och Jon Risfelt omvaldes till styrelseledamöter. Yvonne Mårtensson omvaldes till styrelse- ordförande. Till revisor omvaldes Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB. Bror Frid kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvodet ska uppgå till 400 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor, vilket ska fördelas med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande samt 25 000 kronor till varje övrig styrelseledamot som ingår i revisionsutskottet.

Stämman beslutade vidare att för den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt styrelsens beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i form av konsultarvode. För detta ändamål beslutade stämman en ram om 60 000 kronor, att utbetalas efter beslut av styrelsen.

Beslut fattades även om att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Övriga beslut

Härutöver beslutade stämman även om principer för utseende av valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Göteborg, 25 april 2018

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, epost: jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Christian Bergaust, CFO, 070-293 50 40, e-post:
christian.bergaust@elosmedtech.com

 

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 08.00 (CET).

Taggar: