Elos Medtechs företrädesemission kraftigt övertecknad

Report this content

Elos Medtech AB (publ) (”Elos Medtech” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt slutfört en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen övertecknades med 58,3 % och tillför bolaget 104,9 MSEK före emissionskostnader.

Totalt tecknades 1 989 512 B-aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 98,6 procent av nyemissionen. Därutöver tecknades 1 204 683 B-aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 59,7 procent av nyemissionen. Nyemissionen omfattade totalt 2 017 000 B-aktier och övertecknades således med 58,3 procent. Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkor och anvisningar i det prospekt som offentliggjordes den 27 februari 2018.

Handel i Betalda Tecknade Aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm Small Cap pågår fram till omvandling av BTA till stamaktier genomförts, vilket beräknas ske vecka 16 då de nyemitterade aktierna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar från 37 818 750,00 SEK till 50 425 000,00 SEK. Antalet utestående B-aktier ökar från 4 951 260 till 6 968 260. Antalet A-aktier uppgår till oförändrat 1 099 740. Totalt antal aktier i Bolaget uppgår till 8 068 000 efter nyemissionen. Aktier förvärvade genom nyemissionen berättigar till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter nyemissionens registrering.

Elos Medtechs teckningsoptioner utgivna till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner har räknats om enligt gällande teckningsvillkor med anledning av den genomförda nyemissionen, varvid 251 500 utgivna teckningsoptioner ger rätt att teckna 271 620 (251 500) nyemitterade aktier till teckningskurs 136,32 (147,00) SEK per aktie under perioden 1 oktober – 31 december 2019. Bolaget tillförs högst 37,0 MSEK vid full teckning.

”Vi är mycket nöjda med den genomförda nyemissionen, där våra aktieägare och marknaden visat ett stort förtroende för Elos Medtech. Vi fortsätter nu vår expansion. Emissionslikviden kommer att användas till investeringar i produktionsanläggningar, huvudsakligen inom dental och ortopedi”, säger Jan Wahlström, VD Elos Medtech

Finansiell och legal rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB legal rådgivare till Elos Medtech.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Singapore, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

Om Elos Medtech

Elos Medtech tillverkar och levererar medicintekniska produkter och komponenter till internationella medicinteknikföretag. Genom ett globalt erbjudande, bestående av en värdeskapande helhetslösning som omfattar en obruten kedja från utveckling och design till konstruktion, tester och förserier, fullskalig produktion, behandling i renrum, förpackning och logistik möter Elos Medtech kundernas krav för medicintekniska produkter. Elos Medtech är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Göteborg , 22 mars 2018

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com Yvonne Mårtensson, Styrelseordförande, 070-833 77 82, e-post yvonne.martensson@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 08:00 (CET).

Taggar: