Kallelse till årsstämma i Elos AB (publ)

Aktieägarna i Elos AB (publ), 556021-9650, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl 17.00 på Stadt Hotel, Gamla Stadens Torg 1, Lidköping.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 23 april 2014,
dels   anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 23 april 2014 kl 12.00 under adress Nya Stadens Torg 10, 531 31 Lidköping, per telefon 0510 48 43 60, per telefax 0510 680 04 eller via e-post info@elos.se. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden, dock högst två.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast onsdagen den 23 april 2014 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 23 april 2014.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller dylikt för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakt i original samt bestyrkta kopior av behörighetshandlingar (reg.bevis el dyl.) vara bolaget tillhanda senast den 23 april 2014.

Ärenden

1.         Årsstämmans öppnande
2.         Val av ordförande vid årsstämman
3.         Upprättande och godkännande av röstlängd
4.         Godkännande av dagordning
5.         Val av två justeringsmän
6.         Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7.         Anförande av verkställande direktören
8.         Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2013
9.         Beslut om fastställande av resultaträkningen inkl rapport över totalresultat och balansräkningen, koncernresultaträkningen inkl rapport över totalresultat och koncernbalansräkningen.
10.      Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11.      Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12.      Bestämmande av antalet styrelseledamöter
13.      Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor
14.      Val av styrelseledamöter
15.      Val av revisor
16.      Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen
17.      Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
18.      Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19.      Förslag till beslut om valberedning
20.      Övriga frågor
21.      Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2          Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningens förslag till stämmoordförande: Stig-Arne Blom

Pkt 10        Förslag till beslut om vinstdisposition
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013 med 2:00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås måndagen den 5 maj 2014. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas från Euroclear torsdagen den 8 maj 2014. 

Valberedningen förslår att årsstämman beslutar enligt följande:

Pkt 12        Förslag till beslut om antal styrelseledamöter
Styrelsen ska bestå av oförändrat sju styrelseledamöter.

Pkt 13        Förslag till beslut om arvoden till styrelse och revisor
Arvode till styrelsen ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till ersättnings- och revisionskommitté föreslås totalt 150 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Pkt 14        Förslag till val av styrelseledamöter
Omval av ledamöterna Agneta Bengtsson Runmarker, Stig-Arne Blom, Göran Brorsson, Jeppe Magnusson, Mats Nilsson, Erik Löwenadler och Thomas Öster.
Stig-Arne Blom föreslås vara styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse
Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet av en utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete och rapporterats till valberedningen genom styrelsens ordförande. Valberedningen har vidare diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Elos AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, samt behov av styrning och kontroll. Oberoendefrågor och könsfördelning har också behandlats liksom lämpligheten av styrelsens storlek.
Enligt valberedningens bedömning är effektivitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Elos AB. Med hänsyn härtill, och med beaktande av den nuvarande storleken av Elos verksamhet, har valberedningen gjort bedömningen att styrelsens storlek bör hållas oförändrad.
Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Elos AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.
Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden samt ersättningen för kommittéarbete. Valberedningens förslag till styrelsearvoden och ersättning för arbete i styrelsens kommittéer är baserat på en bedömning av kraven på ansvar, arbetsinsatser och kvalifikationer som bör ställas på Elos AB:s styrelse i ljuset av rådande ersättningsnivåer på marknaden.

Pkt 15        Förslag till val av revisor
Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisor Bror Frid som huvudansvarig, för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Ett antal större aktieägare, som representerar mer än hälften av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att rösta enligt valberedningens ovan nämnda förslag.

Pkt 16        Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen
§11 På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
8.   bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9.   fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. val av styrelseledamöter och revisionsbolag eller revisorer

Pkt 17        Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital – vid full konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid emissionstillfället – med högst 3 750 000 kronor genom nyemission av högst 600 000 B-aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst 600 000 B-aktier. Emission(er) ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att genom s k apportemission eller kvittningsemission bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar detta cirka 9 procent av totala antalet aktier.

Pkt 18        Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén.
Riktlinjerna ska omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp samt ledande befattningshavare inom koncernen. Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.
Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, dessutom kan rörlig lön, individuella pensionsersättningar samt övriga ersättningar vara en del av ersättningspaketet. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Den rörliga lönen kan variera beroende på befattning och avtal och kan utgöra maximalt 40 procent av fast lön. Individuella pensionsavsättningar begränsas så att dessa är skattemässigt avdragsgilla för bolaget. Pensionsåldern är normalt 65 år.
Ledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre-sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex-tolv månader. För verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om upp till tjugofyra månader. Avräkning ska ske mot andra inkomster under uppsägningstiden.
Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Pkt 19        Förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om principer för utseende av valberedningen enligt följande.
Valberedningen skall bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter skall utses av de, per utgången av september månad, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt av den därutöver till kapitalandelen största aktieägaren. Avstår aktieägare att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmst följande aktieägare. Ordförande i valberedningen skall vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan.
Bolaget skall offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida.
Vid utseende av valberedning ska reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas, 2.3 och 2.4, bl a innebärande att ingen medlem av företagsledningen kan ingå i valberedningen och att styrelsemedlemmar inte skall utgöra en majoritet i den, samt att högst en ingående styrelsemedlem får vara beroende i förhållande till någon av bolagets större aktieägare.
Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska bära skäliga kostnader för sådana insatser av konsulter, rådgivare eller annat som valberedningen kan behöva för fullgörande av sitt arbete.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2015:
- val av stämmoordförande,
- beslut om antal styrelseledamöter och revisorer,
- beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisor
- val av styrelseledamöter, föreslå styrelseordförande och val av revisorer

Övrigt               
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § ABL samt fullmaktsformulär och styrelsens fullständiga förslag kommer från och med den 8 april 2014 att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets webbplats www.elos.se samt på bolagets kontor, Nya Stadens Torg 10, Lidköping, samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6 051 000 varav aktier i serie A 1 099 740 och aktier i serie B 4 951 260. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 594 866.

Efter årsstämman bjuder bolaget på enkel förtäring.

Lidköping i mars 2014

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2014 kl 08.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar