Kallelse till årsstämma i Elos Medtech AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Elos Medtech AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 24 april 2018 kl. 16.00 på Gothia Towers, Mässans gata 24, 412 51 i Göteborg med registrering från kl. 15.30 vilken avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 18 april 2018, dels senast den 18 april 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Elos Medtech AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till elosmedtech@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 18 april 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 18 april 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.elosmedtech.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordning

 5. Val av minst en justeringsperson

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Anförande av verkställande direktören

 8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

 12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

 14. Val av styrelseledamöter

  Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

  1. Agneta Bengtsson Runmarker

  2. Anders Birgersson

  3. Jeppe Magnusson

  4. Mats Nilsson

  5. Yvonne Mårtensson

  6. Jon Risfelt

 15. Val av styrelseordförande

 16. Val av revisor

 17. Beslut om principer för utseende av valberedning

 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 19. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten

 20. Avslutning

  Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 2, 12-17)

Inför årsstämman 2018 har valberedningen bestått, i enlighet med beslut vid Elos Medtech AB:s årsstämma 2017, av följande representanter för större aktieägare: Bengt Belfrage på Nordea Fonders mandat, Bo Nilsson på familjen Nilssons mandat, Ulf Runmarker på familjen Runmarkers mandat och Thomas Öster på familjen Östers mandat. Därutöver har styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson och Ulf Hedlundh varit adjungerade till valberedningen. Bengt Belfrage har varit ordförande i valberedningen. Bakom valberedningens förslag till antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter står representanter för aktieägare som innehar cirka 47 procent av antalet röster i bolaget. Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande

att Filip Funk väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter (för närvarande sju ledamöter),

att en revisor utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå enligt följande:

  • 400 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat)
  • 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (oförändrat)
  • 100 000 kronor för arbete i revisionsutskottet, att fördelas med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande samt 25 000 kronor till varje övrig styrelseledamot som ingår i revisionsutskottet (för närvarande 60 000 kronor sammanlagt)

att arvode till styrelseledamot för extra insatser av konsultnatur ska kunna utgå inom en ram om 60 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens beslut (för närvarande 100 000 kronor)

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Agneta Bengtsson Runmarker, Anders Birgersson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson, Mats Nilsson och Jon Risfelt,

att Yvonne Mårtensson omväljs till styrelseordförande,

att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor; Öhrlings PricewaterhouseCoopers har meddelat att auktoriserade revisorn Bror Frid avses fortsätta som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag samt,

att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om principer för utseende av valberedning för årsstämman 2019 enligt följande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2019 bereda och lämna förslag avseende

  1. Val av ordförande vid årsstämma
  1. Antal ledamöter i styrelsen
  1. Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete
  1. Val av ledamöter och ordförande i styrelsen
  1. Arvode till revisor
  1. Val av revisor
  1. Uppgifter och principer för valberedning

Valberedningen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Därtill skall styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Styrelsens ordförande skall, med utgångspunkt från den av Euroclear förda förteckningen av aktieägare, erbjuda de per den 31 augusti 2018 till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt de därutöver till kapitalandelen två största aktieägarna att utse ledamöter till valberedningen. Avstår aktieägare att inom en vecka från ordförandens kontakt utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till aktieägare som till röstetalet respektive kapitalandelen kommer närmast i följd.

Valberedningen utser ordförande inom sig.

Bolaget skall offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida när denna konstituerat sig, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning har utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar denna innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga för att återspegla aktieägandet enligt ovan. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Dock skall inga ändringar genomföras om valberedningens arbete i allt väsentligt är avslutat. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Vid utseende av valberedning ska reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas, bl a innebärande att medlem av företagsledningen inte kan ingå i valberedningen och att styrelsemedlemmar inte skall utgöra en majoritet i den, samt att högst en i valberedningen ingående styrelsemedlem får vara beroende i förhållande till någon av bolagets större aktieägare.

Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska bära skäliga kostnader för sådana insatser av konsulter, rådgivare eller annat som valberedningen kan behöva för fullgörande av sitt arbete.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av styrelsen i sin helhet då den fullgör de uppgifter som ersättningsutskott ska ha enligt Svensk kod för bolagsstyrning. 

Riktlinjerna ska omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp samt ledande befattningshavare inom koncernen. Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. 

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, dessutom kan rörlig lön, individuella pensionsersättningar samt övriga ersättningar vara en del av ersättningspaketet. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Den rörliga lönen kan variera beroende på befattning och avtal och kan utgöra maximalt 50 procent av fast lön. Pensionsåldern är normalt 65 år.

Ledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre-sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex-tolv månader. För verkställande direktören ska gälla en  uppsägningstid om upp till tolv månader. Avgångsvederlag för en ledande befattningshavare ska kunna utgå. Summan av den fasta lönen under uppsägningstid och avgångsvederlag ska inte överstiga ett belopp motsvarande befattningshavarens fasta lön för 24 månader.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 6 051 000 varav aktier i serie A 1 099 740 och aktier i serie B 4 951 260. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 594 866. Elos Medtech AB innehar inga egna aktier.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande har en företrädesemission i bolaget nyligen avslutats men ännu ej registrerats. Genom emissionen kan antalet aktier öka med högst 2 017 000 aktier i serie B från 4 951 260 till högst 6 968 260. Antalet aktier i serie A förblir oförändrat 1 099 740.

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorernas yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2017 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolagen vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen.

Göteborg i mars 2018

Elos Medtech AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: 
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2018 kl 12.00 (CET).

För ytterligare information se www.elosmedtech.com

Taggar: