Kommuniké från årsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2021

Report this content

 Elos Medtechs årsstämma hölls måndagen den 3 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin, genomfördes årsstämman med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Fastställande av räkenskaperna för 2020 och ansvarsfrihet 

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för bolaget och koncernen. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolaget under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2020 lämnas med 1:50 kronor per aktie, totalt 12 102 000 kronor. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 5 maj 2021 samt att utdelning kommer att utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 10 maj 2021. Beslutades att bolagets återstående fria egna kapital om 258 199 905 kronor överförs i ny räkning.

Styrelseval, revisorsal, styrelsearvode och revisorsarvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämmovalda styrelseledamöter fortsatt ska vara sex stycken och att antalet revisorer ska vara en, utan suppleanter.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Anders Birgersson, Hanna Ernestam Wilkman, Claes Hansson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson och Jon Risfelt till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Yvonne Mårtensson omvaldes till sty-relseordförande. Till bolagets revisor omvaldes KPMG AB, som upplyst att Johan Kratz återigen ska vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet ska utgå med 425 000 kronor till styrelsens ordförande och med 185 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det beslutades även att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens beslut.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att särskild ersättning i form av konsultarvode ska kunna utgå vid extrainsatser av konsultnatur. För detta ändamål beslutade stämman en ram om 60 000 kronor, att utbetalas efter beslut av styrelsen.

Beslut fattades även om att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de i kallelsen framlagda principerna för utseende av valberedningen.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.

Bemyndigande att emittera nya aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, i samband med förvärv, besluta om nyemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen, motsvarande högst 10% av bolagets utestående antal aktier av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet. Emissionskursen ska vid utnyttjande av bemyndigandet fastställas på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner som görs under bemyndigandet samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna. Skälet till bemyndigandet är att bolaget ska kunna införskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och för att genomföra strategiskt motiverade förvärv av verksamheter, bolag och/eller rättigheter.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens och större aktieägares förslag.
 

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.elosmedtech.com.

För ytterligare information kontakta:

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Ewa Linsäter, CFO, 076 633 32 33, ewa.linsater@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Taggar: