Teckning genomförd av Elos Konvertibler 2008/2011

- 13 920 000 kr emissionsbelopp
- 185 600 konvertibler
- 75 kr konverteringskurs
- 4,45 % konvertibelränta

Elos ABs årsstämma (fd AB Westergyllen) den 28 april 2008 beslöt att godkänna styrelsens beslut att uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 16 000 000 kronor, som kan konverteras till aktier av serie B, genom emission av högst 200 000 st konvertibler, med en löptid från och med den 1 juli 2008 till och med den 30 juni 2011.

Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, personer som vid teckningstidens utgång den 30 maj 2008 är tillsvidareanställda i Elos AB eller dess svenska dotterbolag eller innehar motsvarande anställning i något av Elos AB utländska dotterbolag och som vid nämnda tidpunkt ej sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning. Rätt till teckning tillfaller även de som senast under teckningstiden träffat avtal om kommande tillsvidareanställning med Elos AB eller dess svenska dotterbolag eller motsvarande anställning i något av Elos AB utländska dotterbolag. Anmälan om teckning har gjorts under perioden 19 maj till 30 maj 2008.

Anställda inom Eloskoncernen har tecknat Elos Konvertibler 2008/2011 om totalt 13 920 000 kr motsvarande 185 600 konvertibler till konverteringskursen 75 kronor. Tilldelningen blev enligt teckningsanmälan. Om samtliga konvertibler konverteras till aktier, blir utspädningen 3,1 procent av aktiekapitalet och 1,2 procent av röstetalet, baserat på antalet idag registrerade aktier. Konvertibelräntan är fastställd till 4,45 %.

Varje konvertibel kan, under perioden 1 maj till 15 juni 2011, konverteras till en aktie av serie B i Elos AB.


Lidköping, 2008-06-10

Elos AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Karin Edholm, CFO, 0510 48 43 64, eller 073 274 52 92.


Om oss

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom affärsområdena Dental, Orthopedics och Life Science. Elos Medtech har mer än 550 anställda i världen och omsätter över 650 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Prenumerera

Dokument & länkar