Kallelse till extra bolagsstämma i Elverket Vallentuna AB (publ) den 26 oktober 2017

Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ), 556577-2141, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 oktober 2017, kl.13.30, på Lindö Hotell och konferens, Lindövägen 1 i Vallentuna. Registrering börjar kl. 13.15.

Rätt att deltaga vid extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska

-      dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 oktober 2017,

-      dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 oktober 2017. Anmälan kan göras under adress Elverket Vallentuna AB, Box 36, 186 21 Vallentuna, per telefon 08-511 866 00, per fax 08‑511 760 55 eller via email bolagsstamma@elverket.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ombeds göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förutom att anmäla sig måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i aktieboken fredagen den 20 oktober 2017, för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före sagda dag.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före extra bolagsstämman insändas per brev till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.elverket.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det hos bolaget och därvid uppger sin postadress.

Förslag till dagordning
1. Extra bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
9. Fastställande av styrelsearvoden
10. Avslutande av stämman

FÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid extra bolagsstämma

Styrelsen föreslår att till ordförande vid extra bolagsstämman välja advokat Gustaf Cardelius, Advokatfirman Carthiel AB.

Punkt 7, 8 och 9 – Beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt fastställande av styrelsearvoden

Den extra bolagsstämman har sammankallats på begäran av aktieägaren Ellevio Holding 1 AB för att behandla punkt 7 – 9. Ellevio Holding 1 AB innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Ellevio Holding 1 AB har meddelat följande förslag:

Punkt 7: Antalet styrelseledamöter föreslås vara oförändrat (5 stycken), utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8: Nyval föreslås av Anna Carin Joelsson, Bengt Johansson och Anna Karin Käck. Omval föreslås av Johan Lindehag och Erika Abrahamsson. Johan Lindehag föreslås till ny ordförande

Punkt 9: Inget arvode föreslås utgå till styrelseledamöterna.

ÖVRIGT

Handlingar

Kallelsen och fullmaktsformuläret finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.elverket.se, och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar vid extra bolagsstämman

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar vid extra bolagsstämman enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

____________________________________

Vallentuna i oktober 2017

Elverket Vallentuna AB (publ)

Styrelsen

Dokument & länkar