• news.cision.com/
  • Emotra/
  • Emotra AB: Föreslagen styrelseledamot har meddelat att han i nuläget inte står till förfogande för inval i styrelsen

Emotra AB: Föreslagen styrelseledamot har meddelat att han i nuläget inte står till förfogande för inval i styrelsen

Report this content

Emotra har från den föreslagna styrelseledamoten Jan Samzelius, mottagit besked om att han i nuläget inte står till förfogande för inval i styrelsen vid morgondagens extra Bolagsstämma.

Den 31 augusti 2021 meddelade Emotra att Bolaget ingått avtal med aktieägarna i NeuraMetrix, Inc. om att förvärva samtliga aktier i NeuraMetrix, Inc.. Förvärvet villkorades av godkännande av extra bolagsstämma samt av bemyndigande för styrelsen att besluta om emissionen av Vederlagsaktierna. I morgon den 8 oktober håller Emotra denna extra bolagsstämma.

I kallelsen till stämman, som publicerades den 6 september 2021, meddelades att Bolaget föreslås byta namn till NeuraMetrix AB. Kallelsen informerade även om förslaget till ny styrelse.

Nu har Jan Samzelius meddelat att han av personliga skäl i nuläget inte har möjlighet att stå till förfogande för inval i styrelsen.

Han kommer på annat sätt att vara engagerad i den fortsatta utvecklingen av NeuraMetrix verksamhet.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.