EMOTRA AB: Korrigeringar beträffande utfall i företrädesemission

Den 29 november 2018 avslutades teckningstiden i EMOTRA AB:s (”Emotra”) företrädesemission om högst cirka 19,2 MSEK. I det pressmeddelande som publicerade tidigare under dagen uppgavs att 524 434 aktier tecknades utan företräde. Detta var en felaktig uppgift. Ytterligare 200 000 aktier har tecknats utan företräde. Rätt antal ska vara 734 434 aktier. Det innebär att garanterna erhåller 50 procent av de nyemitterade aktierna och inte 51 procent som tidigare angivits. Tecknare utan företräder erhåller 6 procent av aktierna och inte 5 procent som tidigare angivits. Korrigeringen medför inga ytterligare förändringar i de uppgifter som tidigare publicerats.

Texten under rubriken ”Teckning och tilldelning” nedan har uppdaterats så att uppgifterna nu är korrekta.

Företrädesemissionen tecknades till 10,15 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 53 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 12 687 500 aktier och Emotra tillförs 10,15 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,9 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 5 december 2018.

VD Daniel Poté kommenterar

”Först och främst Jag vill tacka alla som valt att investera i Emotra. I diskussioner med investerare har jag förstått att man investerat i ett bolag som man tror på samtidigt som man ser en möjlighet att göra en skillnad för patienter och samhället i stort. Med likviden som bolaget tillförs kan vi nu fortsätta med en uthållig marknadsintroduktionen av EDOR® till sjukhus och kliniker i Europa.

Vi kommer att fortsätta arbeta och givetvis även vidareutveckla den strategi vi införde under första kvartalet 2018. Den gav upphov till förändringar i arbetssätt, kommunikation och vetenskaplig inriktning. Resultatet har varit helt i linje med våra förväntningar och vi kan konstatera att ett växande antal psykiatriska sjukhus och kliniker nu ser EDOR® som ett värdefullt komplement i riskbedömningen av deprimerade patienter.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med våra första kunder och syftar till att skapa bra exempel på införanden i klinisk rutin. Målsättningen är att skapa en första plattform av kunder, vilket behövs för att nå en bredare acceptans och för att grundlägga en efterfrågan av vår metod bland psykiatriska kliniker i Europa.

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen tecknades till 10,15 SEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 53 procent. 12 687 500 aktier nyemitteras och Emotra tillförs därmed 10,15 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK inklusive kostnad för garanti. 5 643 967 aktier (motsvarande cirka 44 procent av de tecknade aktierna) tilldelas tecknare med företrädesrätt. 6 319 099 aktier (motsvarande cirka 50 procent av de tecknade aktierna) tilldelas garanter. Resterande tecknade 724 434 aktier (6 procent) tilldelas tecknare utan företräde. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka skickas ut idag, den 5 december 2018. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller ej avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

När Emotras företrädesemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 26 389 759 stycken och aktiekapitalet ökar därmed från tidigare 2 534 917,92 SEK till 4 882 105,415 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stockmarket fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas att ske i mitten av december 2018.

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance (GCF) har varit finansiell rådgivare till Emotra i företrädesemissionen.

För information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:  

Göteborg Corporate Finance

Telefon: 031-13 82 30

E-post: info@gcf.se

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar