Emotra AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2019.

Sammanfattning perioden juli – september 2019

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 kSEK (1)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 246 kSEK (-1 327)
  • Resultat per aktie efter utspädning -0,05 SEK (-0,09)

VD:s sammanfattning av väsentliga händelser under de tre första kvartalen 2019

  • Nya forskningsresultat visar att hyporeaktiva har signifikant högre risk för återfall i depression
  • Manuskript med dessa data nära att lämnas in för publicering
  • Styrelsen har fattat beslut om att återfall i depression är ett strategiskt viktigt område för Emotra. Viktigt att notera är att riskgruppen för återfall är samma hyporeaktiva patientgrupp som har förhöjd risk för självmord.
  • Patentansökan för att skydda den nya applikationen av EDOR har lämnats in till svenska patentverket, PRV
  • Arbetet med att skapa nya samarbeten för studier kring återfall pågår
  • Anna Sjörs Dahlman har efterträtt Margit Ferm i styrelsen. Anna har en bakgrund inom teknisk biologi med inriktning på medicinsk teknik, där mycket av hennes forskning genomförts vid Institutet för stressmedicin i Göteborg. Hon har även gästforskat vid Naval Postgraduate School i Monterey, USA och är sedan 2013 styrelseledamot i svensk beteendemedicinsk förening.
  • Amerikanska patentverket har meddelat godkännande för Emotras ansökan ”A DEVICE FOR USE IN THE EVALUATION OF SUICIDE RISK”, som U.S. Patent No. 10,292,636

Utvidgad användning för EDOR-Test med större marknadspotential

Som kommunicerats under våren har nya data kommit fram som visar på att hyporeaktiva deprimerade patienter har en ökad risk för återfall i depression. Baserat på bolagets egen information och återkoppling från kliniker har indikationen återfall i depression bedömts vara så viktigt att det är ett strategiskt fokus för bolaget. Av den anledningen kommer det nya spåret som fokuserar på återfallsrisk att drivas parallellt med Bolagets fortsatta aktiviteter inom suicidområdet. Viktigt att notera är att riskgruppen för återfall är samma hyporeaktiva patientgrupp som har förhöjd risk för självmord.

Emotra för nu aktivt allt fler diskussioner med psykiatriska forskningscentra om samarbeten för att verifiera fynden och finna fler tillämpningar av metoden. Bolaget har under perioden lämnat in ytterligare en patentansökan ”A device and a method to identify persons at risk for depressive relapse” till svenska Patent- och registreringsverket, PRV. Denna patentansökan är den första av flera ansökningar för att skydda det nya indikationsområdet.

I flera länder i Europa använder en tiondel av befolkningen antidepressiva läkemedel, där en bidragande orsak är att många får fler än ett återfall och då står på långvarig behandling. Som regel återfaller 50 procent av patienterna efter behandling av den första depressionsepisoden. Den höga risken för återfall är ett ständigt närvarande problem som medför höga kostnader för såväl samhälle som företag.

Ett huvudproblem är att det saknas objektiva testmetoder och biologiska markörer som vägledning i beslut gällande insatser för och behandling av patienten. Med tanke på hur stor andel av befolkningen som drabbas av depressioner och därtill upprepade återfall, kan förbättrad diagnostik leda till stora kostnadsbesparingar för samhället.

Forskning, utveckling och studier

Återfall som kliniskt problemområde har beskrivits som ett av de mest omfattande och angelägna inom dagens psykiatri. För att kunna bygga upp en grund med evidens för den här användningen har Emotra påbörjat ett fokuserat arbete för forskning och studier kring återfall i depression. Bolaget avser samarbeta med kliniska centra som har infrastruktur, forskningserfarenhet och tillgång till patienter för studier. Dessa samarbeten är en förutsättning för att få tillgång till data av hög kvalitet och sprida användningen av EDOR.

Inom teknisk produktutveckling har de första stegen till att digitalisera och automatisera analystjänsten. Under våren 2019 genomfördes ett examensarbete på Chalmers, i vilket möjligheterna att använda artificiell intelligens/maskininlärning för EDOR, undersöktes. Arbetet visade på goda möjligheter och kommer att ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete.

Vad gäller forskning och teknisk utveckling, kommer Emotra att öka insatserna för att söka externa medel både på egen hand och i samarbete med partners. Som ett led i detta arbete, kommer Emotra att börja bearbeta fler nätverk som är inriktat på att öka samarbeten mellan klinik och medicinteknik.

Marknadsföring/marknadsstrategi

Det nya indikationsområdet har tillfört en större potential med fler möjligheter för Emotra, samtidigt som det förflyttat fokus hos de som Emotra fört diskussioner med under marknadsföringsarbetet. Situationen nu är att flera av de kliniker som Emotra är i diskussion eller har avtal med har ett intresse av mera evidens för återfall då man ser en större användbarhet för testet i samband med återfall än för bedömning av suicidrisk. Baserat på användning och information från dessa klinker, kan man förvänta sig en större volym för den nya indikationen i rutinanvändning.

Strategiskt gäller samma målsättning som tidigare, att etablera en första plattform av användare och partners för en vidare expansion. För Emotra kommer således marknaden att byggas upp stegvis över tid. Marknadsföring av EDOR är tänkt att fortsätta parallellt med den vetenskapliga och tekniska utvecklingen mot ett begränsat segment allt eftersom resultat kommer ut och nya samarbeten skapas. Dock behöver aktiviteterna vara geografiskt begränsade till Europa som tidigare kommunicerats.

Beviljat patent från PRV, patentansökningar och varumärkesskydd

Emotra har under perioden lämnat in ytterligare en patentansökan ” A device and a method to identify persons at risk for depressive relapse” till svenska Patent- och registreringsverket, PRV. Denna patentansökan är den första av flera ansökningar eftersom riskmarkörer för återfall som kliniskt tema bedöms vara av stort intresse inom psykiatri och psykologi.

Amerikanska patentverket har meddelat godkännande för Emotras ansökan nr 15/024,908 ”A DEVICE FOR USE IN THE EVALUATION OF SUICIDE RISK”. Patent meddelades den 21 maj, 2019, som U.S. Patent No. 10,292,636. Japanska patentverket meddelade i slutet av juli 2018, godkännande för Emotras ansökan nr 2016-516080 ”A DEVICE FOR USE IN THE EVALUATION OF SUICIDE RISK”. Tidigare har svenska Patent- och registreringsverket, PRV, meddelat beviljande av Emotras patentansökan, nr 1300614-3, ”Apparatur för användning vid bedömning av självmordsrisk”. Ytterligare patentansökningar har lämnats in i EU och Kanada. EUIPO (EU:s varumärkesmyndighet) meddelade under 2016, beviljande av varumärkesskydd för EDOR® inom EU.

Om mental hälsa och depression och självmord

Globalt står mentala sjukdomar för 30 procent av de icke-dödliga sjukdomarna. Bara i Sverige beräknas kostnaderna för samhället vara 80 miljarder årligen, av vilka depressionssjukdomar ensamt står för 35 miljarder och man räknar med att kostnaderna fortsatt kommer att öka fram till år 2030. Bakgrunden till dessa kostnader är dels den höga prevalensen av mentala sjukdomar och dels att de som drabbas av dessa sjukdomar inte är fullt ut fungerande inom arbete eller utbildning. En väsentlig del av den höga prevalensen beror på att en stor del av patienterna, återfaller i depressionen efter behandling. Man vet att cirka 50 procent av patienter som haft depression kommer att ha ytterligare en eller flera episoder senare i livet. Därtill kommer att 80 procent av de som haft två depressioner kommer att återfalla fler gånger. Konsekvensen är att en person som har haft en depression, i medeltal drabbas av ytterligare mellan fem och nio episoder under sin livslängd.

Psykiatriska åkommor och självmord är tätt sammanlänkade där 90 procent av självmordsnära patienter har en mental sjukdom. Mer specifikt är 60 procent av självmorden relaterade till depression, med missbruk av alkohol som ytterligare en bidragande faktor. Andra riskfaktorer, viktiga att känna till för att förstå patientens risk är fysisk ohälsa, relationsproblem, socioekonomiska/demografiska faktorer och patientens sjukdomshistoria. Inom Europa, har en av sex personer problem med sin mentala hälsa och deprimerade är den enskilt största patientgruppen.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.

Emotra AB (publ), Göteborgsvägen 88, 433 63 Sävedalen

Tel: +46 708 25 45 47, www.emotra.se

Prenumerera

Dokument & länkar